De Islamisering van Wetenschap(?)

door Achmad Marconi

 

 

 

In Indonesië en in de internationale gemeenschap zijn de Moslims wetenschapper en Islam religie deskundigen hebben lang over de “Islamisering van wetenschap” gediscussieerd. Is de “Islamisering van wetenschap” in kwestie de bedoelde conversie voor wetenschap en technologie tot “Islam religie” moreelwaarden? Volgens Islam religie academici literatuur en opstellen zijn de Moslims gemeenschap en Moslims Cultuur terugslag geleid tot een verschuiving van de Moslimse Islam religie moreelwaarde hebben naar verluidt als gevolg van de ontwikkeling van geavanceerde wetenschap en technologie sinds de West-Europese Renaissance periode. De marginalisatie van Moslims volkeren en gemeenschapsgroepen zijn ook vanwege de vooruitgang van wetenschap en technologie. De islamitische theoloog verdachte dat huidige wetenschap en technologie zijn ontworpen volgens joods-christelijke religieuze ideologie die werd de moderne West-Europa ideologische achtergrond en de geschiedenis van wetenschap en technologie en daardoor wetenschap en technologie moeten geconverteerd worden tot de “Islam religie” moreelwaarde van wetenschap en technologie vlak voordat aan jonge Moslims generatie worden geïntroduceerd.

 

Het al geconstateerd dat de jongere Moslims generatie steeds meer vervreemd en gescheiden van haar bevolking en moskeeën worden, omdat het de neiging om de luxe en de geneugten van het leven die ze hebben verworven dankzij de overname van wetenschap en technologie. Nog erger dat het systeem van de familie waarden en ethiek hiërarchie zijn niet langer de vorming basis van de jongere generatie identiteit. Dus het moreelethische openbare leven van de Moslims waren niet langer worden binnen de muren en hekken systeem van Sunnit Islam religie levenswijze.

 

Volgens deze mentaliteit zijn de “vreemde” moreelwaarden die doordringt of overweldigen de mooie binnenplaats Sunnit’s godsdienstige ordening zijn zeer schadelijk voor Moslim politici en heersers om de stoelen van het huis van afgevaardigden, overheidsinstellingen, de instellingen van wetenschap en technologie, business corporatie, cultuur en sport te beschikken. Kort gezegd is op alle fronten en frontlinie van het maatschappelijke leven de Moslims blijkt achterlijk en de neiging heeft om mens samenleving ontwikkeling de snelheid weerstaan te bieden om kunnen te overleven.

 

Alle religieuze deskundige wijzen haar finger aan de ontwikkeling van wetenschap en geavanceerde technologie als de oorzaak van geknaagde Islam religie moreelwaarden die heilig voor de gelovigen zijn. Andersom zijn de feiten in het veld hebben uitgelegd dat wetenschap en technologie zijn kundig geweest voor de benaderingsaanpak van de menselijke samenleving ontwikkeling natuur symptomen en het breken van tijd paradigma door het gebruik van wetenschap en technologie denk concept. Dacht ja, inderdaad door gebruik van de wetenschappelijke denk systeem de wetenschap en technologiespecialisten kundig waren geweest de industriële wetenschap en fabricatiechnologie te ontwikkelen tot het niveau van informatica wetenschap en technologie. En de informatie technologie heeft het dikke omhulde heelal en het kwantum wereld sluier, naar verluidt door Islam religie geleerden genoemd als de heiligheid van het Arabische woord “ghaib“, hebben geopend.

 

Al-Qur’anu al-Karim is inderdaad geen wetenschap en technologie boek, maar in de Qur’an zijn er leidingen voor gelovende en verlangende te weten en te kennen om van alles wat omsluit en bevat de mensheid in het universum. De verzen van Al-Qur’anu al-Karim geeft de leiding voor degenen die willen weten hoe alles kunnen en dat zij niet kunnen verstaan worden op de ruimtetijd eenheid stof. De Qur’an leiding beschrijft ook de onderlinge afstemming en interacties die tussen elkaar plaatsvinden.

 

De eerste openbaring die geopenbaard aan Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Abdulmutalib is 5 (vijf) eerste verzen van Surah Al-‘Alaq (96) dat neerdaalde in een hol tussen rotsen op een Hira stenen heuvel buiten Mekka. In de openbaring geeft Allah swt richtlijn dat door het lezen krijgt men de kennis van dingen die daarvoor hen onbekend zijn. De geschiedenis heeft bewijzen dat ten tijde van de profeet Mohammed had men notities geschreven over alles wat mens gekend had, die waren opgenomen met behulp van pen en het zegt hoe Allah de Almachtige menselijke wezens onderwezen. Het is duidelijk aangegeven dat neerdalende Qur’an openbaring eerste vijf verzen wijzen aan dat het geloof in Rab waarop mens uit ‘alaqah heeft gemaakt moeten worden op wetenschap en technologie gegevens gebaseerd die gebruik maakt van de logiesrationele en dialectische Islam denk system.

 

De Qur’an geeft ook een aanwijzing dat de toegewezen Dien aan volgeling van Profeet Muhammad is Dienul Islam. Hierdoor is de Dien al ingesteld en getest toen het heelal nog in een staat van dikke damp wolken en mist. Deze afbeelding is aan precies de conditie van materie en licht in het universum hadden nog niet afgescheiden. Dus kunnen we overwegen en proberen dieper onderzocht dat Al-Dienu al-Islam een wet van het universum of de wet van fysica is.

 

Ook wanneer we de volgorde van Qur’an leidingen over menselijke schepping sorteert zullen we geconfronteerd met de realiteit om de eenheid van Qur’an verzen uitleg met veld en laboratorium uitleg gegevens die aanleiding gaf tot de mens aanwezigheid op aarde en samengesteld als het leven evolutie theorie. En het betekent dat de Qur’anisch openbaring en Kaunisch openbaring zijn niet tegenstrijdige maar aan elkaar overeen mee kom hetzelfde thema dat gaat over de schepping van de mens.

 

Uit de bovenstaande beschrijving zijn vragen aan wetenschap “Islamisering” behoeften nog enige betekenis? Wetenschap en technologie bevatten het systeemconcept resultaten van mens kennis en het verwerven van kennis van het universum en het leven milieu na dato (posteriori). Dit werd verkregen door mens experimenten en verwerkingen om vragen over zijn aanwezigheid op aarde en over het doel van zijn leven te kunnen beantwoorden. Maar we moet niet vergeten dat deze wetenschap nog niet definitief af zijn. Wetenschap en technologie dat mens heeft in zijn controle is slechts een druppel van wetenschap en technologie Oceaan die man is nog steeds uitgedaagd om te bekennen en gebruiken worden. En dat voortdurend evoluerende en bijgewerkte en verbeterde wetenschap benadert steeds dichter bij de werkelijkheid.

Dit betekent dat de geavanceerde wetenschap en technologie wordt momenteel gebruikt kunnen worden door de Moslims als hulpmiddelen voor het interpreterende begrip van de Qur’anisch openbaring zonder “Islamisering” van wetenschap en technologie. Aan Qur’anisch Openbaring moet de Moslims leunend waarmee de wetenschap en technologie overmeesteren evenals leiding aangeven om de mensheid te dienen en om het Gemeenschap welzijn en sociale rechtvaardigheid te verbeteren, evenals de verhoging van mens biologische akhlaq tot Al-akhlaqu al-Karimah niveau.

 

Dan, is absoluut noodzakelijk de Islam religie te echt islamiseren want de denk system van Islam religie is geen Islam basis denken system. Als de geschiedenis van de Islam godsdienstige ordening getraceerd wordt sinds de tijd van Profeet Muhammad de Moslims organiseren in een Moslims gemeenschap organisatie tot de ontvankelijkheid met instemming van samengebracht door de Islam religieuze geleerden het Al-Ash’Ari religieuze denkt frame als Sunnit religieuze ideologie ten tijde van de Abbassid dynastie, die zijn duidelijk navolgen de religies leer voetsporen die ooit heeft bestaan. En van daar was de Islam religie officieel tot twee grootste stromingen opsplitsen: Sunniten en Syiiten.

 

Tijdens Profeet Muhammad saw. afleveringen van Almachtige God openbaringen aan de mens de theoloog en ongelovigen altijd ontkennen en proberen de historische gegevens en data notities van eerdere apostelen en profeten te draaien en vervalsen met behulp van de religieuze dogma’s en doctrine die in hun bezit hadden. Dat zijn de onlogische, irrationale en niet dialectische godsdienstige gedachte systemen van dogmatische en doctrinaire ideologie en de organisatie wetten van het complex ritueel dat indruist tegen de rationalistische en dialectische logica van Surah Al-Baqarah (2) verzen 1-5, dat is logisch, rationeel en dialectische Islam.

 

Wa Bii Allahi Taufiqu wa al-Hayah wa al-Salamu’alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu.

 

Siradj Al-Soloni

14 september 2016

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Islamization of Science

Islamization of Science

By Achmad Marconi

September 14, 2016

Indonesian and International Muslims Scholars have long discussed the “Islamization” of science. If the “Islamization” in question is the “Islamic religion” conversion of science and technology then, what for?

According to the literature and papers of Islamic religion academics community the Muslims community has shift their moral and religious values of Islamic religion into infidelity of capitalist commodity. This is found allegedly as a result of the advanced development of science and technology since the Renaissance period. Muslims society marginalization in the world today is because of the advancement of science and technology. The Islamic theologian suspect currently science and technology is designed within the ideological frame work of Judeo-Christian religion which became the historical background of Modern Western Europe science and technology and therefore it is needed to be converted into ” Islamic religion’s” science and technology before it is introduced to young generation of Muslims.

The younger generation of Muslims are increasingly estranged and alienated from its community and mosques because it tends to fond of and accepted the luxury and pleasures of life they have acquired thanks to the acquisition of science and technology. That inherited family values and ethics hierarchy system are no longer valid as the basis for the younger generation identity formation. The cultural and hereditary customs of predecessors is no more sacred as before. So the moral-ethical public life of the Muslims were no longer being inside the big, thick and high walls and fence system of Islamic religious Sunni faith.

According to this mindset the “foreign” moral values and ideology that oozes or overwhelm the Sunni Islam beautiful courtyard religious system has been very detrimental to the interest of Muslim rulers and politicians to get the chairs of the House of Representatives, State Institutions and Market Economics in open society of nation’s state. In short on all fronts line of community life in the humankind society the Muslims community represents underdeveloped and tend to resist the rapidly developing human society in order to survive.

All religious scholars direct their fingers to the rapid development of science and advanced technology as the cause of sacred religion’s moral values and faith erosions. The facts in the field otherwise, explain that science and technology have been able to approach the nature’s phenomena of human society development and breaking the society era’s paradigm using the science and technology concept of thinking. Indeed using the scientific thinking and technological engineering system the scientist and technological expertise have been able to develop industrial and manufacturing science and technology reaches the developmental level of informatics science and technology engineering. And the informatics science and technology engineering have opened up thick veil, allegedly by Islamic religion scholars as the sacredness of the Arabic word “ghaib”, covering the nature of space-time unit and quantum world.

Al-Qur’anu al-Karim is indeed not a book of science and technology but in the Qur’an there is guidance for those who are having faith and desirous to know everything that encloses and includes mankind in the universe. Man is a creature that has the ability and intellect to perceive, to analyze, to recognize and to master the laws and regulations in force in the universe. It also gives the guidance for those who wish to know about everything that can be perceived and that not in space-time unit sheet. It also describes the mutual relationship and interactions that occur between one another.

The first revealed Revelation to Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Abdulmutalib is 5 (five) first verse of Surah Al-‘Alaq (96) during his stay in the fissures among the rocks on Hira stone hill outside Mecca. In the revelation Allah swt* give the guidance that by reading man is getting the knowledge of things that he do not know before. Because at the time of the Prophet Muhammad saw** mankind has written notes about everything that humans had known, which is recorded using the pen and that is the way how Allah Almighty taught human beings. From the descended first five verses of the Qur’an’s revelation it was clearly indicated that the belief in Rab (Allah swt) that created man from ‘alaqah should be based on the scientific data and technology engineering.

The Qur’an also gives a clue that the Deen that is assigned to the follower of Prophet Muhammad saw is Deenul Islam. Because, when the universe was still in a State of thick haze of cloud this Deen is already set and tested. This visually image is appropriate and in accordance to the circumstances when matter and light in the universe has not split up yet which is in accordance with the last scientific approaches. Thus we can consider and try more deeply exploring that Al-Deenu al-Islam is the law of the universe or the Law of Physics.

Similarly when we sort the order of Qur’anic guidance concerning human creation we will faced by the reality on the unity or the accordance of the verses of the Qur’an explanation with field and laboratory data explanation that gave rise to humans on Earth and compiled as evolution of life theory. It means that the Qur’anic revelation and Kaunic revelation (the Nature) are not conflicting but mutually supportive over the same issue concerning the creation of human beings.

From the above description then, are the questions that Science needs to be converted into “Islamic religion” still have any meaning?

Science and technology contains the summary results of systemic concept of human knowledge acquired from the universe and the life environment in posteriori through study, experiment and research. This was obtained by human in order to answer the questions about his presence on Earth and about the purpose of his life. However it should be remembered that this science and technology is still not final. Science and technology that had already controlled by humans is merely a drop of water in the ocean which is still challenging the man to know and to utilize. And that Science and Technology are constantly evolving, updating and enhancing to approach reality.

This means that the currently advanced science and technology can be used by Muslims as tools in understanding the interpretation and comprehension of Qur’anic revelation without conversion into ” Islamic religion”. By leaning to the Qur’anic revelation Muslims must master science and technology as well as directing it and illuminating it with the Qur’anic verses in order to serve humans in an effort to improve the community well-being and social justice as well as increasing human biological akhlaq to a level of akhlaqu al-Karimah.

That is absolutely necessary to convert Islamic religion frame of thinking into Dinul Islam sophisticate advance basic thinking. Tracing the history of Islamic religious systemic thought since the Prophet Muhammad saw brought the Muslims together in an organized Muslims community till the admissibility by agreements of the Islamic religious scholars of Asy’ari religious theology as Sunni religious thought at the time of Abbasids dynasty, it is clearly indicate that Asy’ari theology follows the footstep of that ever existed religion’s religious teaching. By this agreement the Islamic religion officially splits into two major sects: Shi’i and Sunni.

During Prophet Muhammad saw delivered Allah Almighty revelation the theologian and infidel always deny it and try to twist the historical data of the earlier Apostles and prophets that already delivered the revelations using the dogmas and religious doctrine they have. That is the illogic, irrationalities and non-dialectics religious thought within ideological dogma and doctrine of theology, laws as well as the organized complex ritual which is contrary to the basic thought of revealed principal of Surah Al-Baqarah (2) verses 1-5 that is logical, rational and dialectical Islamic.

Wa Bii Allahi Taufiqu wa al-Hidayah wa al-Salamu’alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu.

Note: * – swt  Subhanahu Wa Ta’ala
** – saw  Shalallahu ‘Alaihi Wa al-Salam

Posted in Science | Leave a comment

Iman, Keluarga dan Haji

Alsoloni's Web Blog

Assalammu’alaikum wr wb,
Apa yang hendak saya sampaikan kepada hadirin sekalian hanyalah suatu pemikiran pribadi, sebagai awam Muslim yang masih bodoh. Sekalipun kebodohan pribadi ini sudah agak berkurang, namun bila dibandingkan dengan apa-apa yang harus difahami dan dimengerti yang tergelar di hadapan setiap insan adalah masih terlalu tidak berarti. Hidup sebagai Muslim di zaman informatika dan nano-teknologi ternyata menghadapi tantangan yang tidak mudah untuk dihadapi dan sekaligus diatasi. Ada yang berpendapat mungkin bila bukan Muslim akan lebih gampang hidup. Model dugaan demikian ini adalah model tanpa dasar data lapangan yang terserak melimpah di alam kehidupan manusia modern.
Manusia biologis adalah spesies tercanggih yang dihasilkan oleh proses evolusi biologis melalui seleksi alamiah, hingga saat ini. Kecanggihan spesies manusia biologis ini karena dimilikinya kemampuan melakukan studi lingkungan hidupnya dan menyimpulkan hasil studinya menjadi pengetahuan yang selanjutnya diaplikasikan demi kemudahan pribadinya dalam perjuangan untuk bertahan hidup (vechten voor het leven). Proses studi demikian…

View original post 3,152 more words

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Opinion on the differences regarding the determination of the beginning of the fasting

 

 

There is a question: “Why there is always difference of opinion among Muslims in determining the specific days that involves defining a moment, a day, when Ramadan began, ‘Idu al-Fitr,’ Idu al-‘Adha, or beginning the Day of Arafah and the Day of Haj?”

 

Frankly it is not easy to answer this question and the problem itself is not as simple as it is often portrayed in the papers, academic dissertations, scientific popular papers and records on face book or internet blog sites or in a panel discussion on the tv. These issues concern the fundamentals of logic, rationality and dialectic thinking that so close and interwoven with the historical development of human society. Such interaction models manifested in the form of thinking mindset and civilization of human society. In general, the human civilization manifests two major models of human productivities: the first – science and technology, the second – the system of production activities in developing the level of economic prosperity. If viewed from cultural anthropology it can be analyzed from the point of view of basic-above structure of the society.

 

Mutual relationship between the first and the second from what the man’s had gained seems very closely and dialectical. Human knowledge if we trace its origins will be found in the determining influence that can be said of human activities in the field of production of the necessities of life (life experience). While the production activities of human society always provide input data and production issues (information) which must be solved in order to generate social production activities to fulfill the subsistence for communities. Input data and issues in the community production activities boost science. In turn that increasingly sophisticated science encourages the development of social production activities through applied technology updates.

 

 By Quranic revelation science and technology issues are the nuclei in shaping and improving human quality in accordance with the will of Allah swt*) to create “fii al-ardzi khalifatan – the representative of Allah swt on earth“. With the establishment and improvement of human akhlaqnya will be able to solve the problems faced life. (SiradjAl-Soloni: “Al-Akhlaqu al-Karimah”, July 1, 2010) ;  *) – swt = subhanahu wa ta ‘ala = The Most Purest

 

The first Quranic revelation which was revealed to Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthallib is five (5) first verse of Surah Al-‘Alaq (QS.96 :1-5)

 

ù&tø%$# ÉOó™$$Î/ y7În/u‘ “Ï%©!$# t,n=y{ ÇÊÈ   t,n=y{ z`»|¡SM}$# ô`ÏB @,n=tã ÇËÈ   ù&tø%$# y7š/u‘ur ãPtø.F{$# ÇÌÈ   “Ï%©!$# zO¯=tæ ÉOn=s)ø9$$Î/ ÇÍÈ   zO¯=tæ z`»|¡SM}$# $tB óOs9 ÷Ls>÷ètƒ ÇÎÈ  

1. proclaim! (or read!) In the name of Thy Lord and Cherisher, who created-

2. created man, out of a (mere) clot of congealed Blood:

3. proclaim! and Thy Lord is Most Bountiful,-

4. He who taught (the use of) the pen,-

5. taught man that which He knew not.

  

In these verses indicated the primacy of human to understand read and write as a first step towards mastery of science. Allah clearly states that the pen is an instrument that used to record revelations by which Allah taught man what he did not know. Intellectually Allah swt emphasize the importance of human mastery of science. Analysis of the first five verses of Surah Al-‘Alaq (96) refers to the mindset of science in accordance with the fundamentals of Islamic thought. (QS.2 :1-5) This interpretation is more emphasized in QS.2 :30-39 when Adam and his partner had to leave “Jannah” (garden) for violating the provisions of Almighty Allah swt that has been revealed to them. In epistemology of science the violation is evidence of negligence they both owned because they need the necessity of knowledge gained from the practice of his own life through the posterior inference.

 

History of Arab society that already can be dated in the history books on the Middle East, Europe and the United States shows that in the period before and after the birth of the Prophet Muhammad, Arab society is a society which is underdeveloped compared to the human community who live in the Middle East where the majority Arabs living in ignorance and backwardness of civilization. At that time only the Arab tribes who live on the border with the influence of local advanced civilized nations who have the opportunity to know science, applied technology, foreign language, alphabet complete with traditional thought. Ruling elite of Arab tribes living in the border that have managed to create the Arabic alphabet adopted from the resources of Semitic language family and letters originating from the Euphrates valleys and mountains of Syria and Iraq today.

 

Arabs tribes of hinterland known as al-Badwi have the quality of traditional generally desert societies with their hard life and truculent style. In general, they are illiterate, uninformed and ignorant. Prophet Muhammad peace be upon him at that time living in the city of Mecca as a messenger merchants, paid merchants, and later became a wealthy merchant – thanks to his marriage with Hadijah binti Khuwaylid, exploring the lands bordering the Arabia area to trade.

 

Of such trading activity he witnessed the strikingly different levels of economic prosperity and life styles of the developed nations in the valley of the Jordan, Gazzanite region, Aden and Damascus city with his own people. In addition, he also witnessed the life styles of the rich merchants and ruling elite of Mecca were very hedonistic and decadent contrast to the fate of the majority of the inhabitants of Mecca and the slaves who were destitute and starving. The wealthy merchants and ruling elite of Mecca live from trade monopolies, suck sweat and the labor of slaves they owned. Economic and social system rests on slavery of social injustices and discriminatory towards fellow human beings. The panoramic of social economic injustice he witnessed the have bothered his hearts and thoughts. Socio-economic paradigm for the nation’s pushing him to find a solution by performing tradition of retreats that was common by the Arabs in the sacred months.

 

 The first five verses revealed to the Prophet Muhammad is supported by the historical background of Arab human culture and society at that time. In practice of human life and its society for hundreds of thousands of years has proven that science and technology is a product of thought which is crucial for humans in establishing productive work of building humans  culture and civilization. In actual practice this life Allah educating people to continuously improve its biological quality to human quality that is predicted by Allah in order to be His representatives on earth.

 

 From the study of the historical background of the Arab Nation and essentially interpretation over the above first five verses of Surah Al-‘Alaq (96) is when we apply it to the problem solving differences of opinion in determining in starting and in ending of fasting, then we will be forced to unload mindset that since the first formation of human society was institutionalized within the model of family, family groups, tribes, nation and the state, is able to maintain cultural backwardness and civilization. The mindset is the traditional mindset that is still maintained and further enhanced with a variety of colorful philosophical logic and ratio. Traditional mindset is the first form of human thought patterns generated by the practice of the human struggle to survive and develope its own species on earth. Archaeological evidence was found in the caves of southern Europe, eastern Siberia, North Africa, also at the megalithic stone buildings in almost every continent on earth.

 

In the history of human thought patterns have been widely noted the struggle to updates the traditional mindset that sought to maintain the status quo to preserve the backward culture and civilization, which by the clergy is seen as the provision of Allah swt (dogma). In the social reality of political power is actually an effort in order to maintain the subordination of its adherents to the authority of the custodians of traditional thought patterns. Traditional mindset is that by the messenger of Allah (Allah’s Apostle), the prophets, the representatives of Allah (Wali Allah) corrected and canceled by relaying the messages, guidance directly from Allah through revelation that scientifically can be tracked on quantum physics models of hypotheticals and theories.

 

 In many Quranic revelation indicated that, at every time in every stage of the historical development of human society to every nation, tribe, family group, family, Allah swt sent the amir (leader), representative (awliya), prophets and messengers that convey instructions of Allah. Revealed revelation is conveyed through revelation delivery model implemented by the “malaikah”. It gives guidance to us that, Allah swt always improve clues and guidance whenever clues and guidance were changed and distorted or falsified by humans. The clues were always directed and recommends that people should use reasonable minds and his conscience studying the natural world (Al-Kauni verse) in order to be able to smoothly and happyly lives on their journey upon straight path towards Allah swt.

 

Quranic revelation also suggests that, every prophet, “nabiyullah”, “waliyullah” sent to bring sharia (law, rule, rule of life) respectively in accordance with the demands of solving paradigmatic era in which they lived and fought to lead people develope their own culture and civilization in serving Allah swt. Rows of data and facts revealed to the Prophet Muhammad in the form of Quranic revelation gives instructions and guidance to mankind in order to use his reasons-mind and his chest wide open to be able to understand and comprehend the instructions of Allah.

 

The use of reasons-mind and opening the chest as wide as that recommended by the Quranic revelation is for people to know and understand the Deen of Islam. In the reality of the universe and human society, the Deen of Islam is the law of the universe and the laws of human society. The two types of these laws are if it should be understood in an academic way can be identified as the Law of Science. (SiradjAl-Soloni: “Understanding Al-Dinu al-Islam as the law of the universe” – March 21, 2012).

 

If we can accept the fundamentals of Islamic thought that is put in the Quranic revelation, then we will be able to understand and comprehend that in order to break the paradigm of Muslim communities in the face of modernity and addressing time, progress of time, including the determination of the solving problem starting “shaum”, fasting, and determination ‘Aid al-Fitr should abandon traditional thought patterns and replace them with the mindset of science that underlie Islamic thought. If a traditional mindset can be abandoned, then the hypothesis that distinguishes technical problem of optical observations of new moon rising and a new moon rising according to the astronomical data calculation at the turn of the month of Sha’baan to the month of Ramadan will be reconciled. Similarly, solving the other problems related to the determination of the commemorating days of  to the Muslim Ummah.

 

The answer presented to the Muslims did not discuss astronomical technical issues because the nuclei of difference opinion in determining Muslims important days is in the mindset of the elites who dominate and control the Muslim Ummah. Therefore, the subjects attempted to clear it through analysis of mindset built since the Prophet Muhammad began to lead the human community in Tasyrif or Al-MadinatunMunawarah which was constantly being developed further to complete structured as Islamic religious institutions by two dynasties Ummayads and Abbasid Muslim rulers. ( Hans Küng: “Der Islam: Geschichte, Gegewart, Zukunft”, 2004, Piper Verlag, Munich, Deutschland)

 

 May be useful for those who ask and readers generally.

 

Wa bii Allahi Taufiqu wa al-Hidayah

 Wassalammu’alai bii wa kum wa rahmatullahi wa Barakatuhu,

 

 SiradjAl-Soloni

 July 12, 2013

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Usaha Pendekatan Surah Al-Qadr (97)

Alsoloni's Web Blog

 

March 15, 2011

Pengantar:

Assalamu’alaikum wr wb,

Pada status fb yang pernah saya tuliskan terbuka suatu pertanyaan: “Apakah “Lailatu al- Qadr” hanya berstatus teologis, keagamaan, kebatinan, spiritual? Semua buku tafsir yang pernah diterbitkan memberikan penjelasan dalam status teologis dan kadang-kadang filosofis.”

February 14 at 12:13pm

Pertanyaan ini memang menggelithik “rasa” dan mengganggu pemikiran kita yang sudah tradisional difahamkan dan didoktrin dengan ajaran teologi Islam. Teologi mengajarkan tentang kepercayaan terhadap theos (θεός) (kata dalam bahasa Yunani), yang artinya “tuhan, idea suci”. Kata “teologi” berasal dari kata Yunani theos (θεός) dan logia (λόγια) yang berarti discourse – proses intelegensia mengolah alasan, sehingga theologia (θεολογία) adalah suatu proses intelegensi yang memberikan alasan-penjelasan mengenai tuhan, idea suci. Kata bahasa Yunani theos (θεός) punya pengertian yang sama dengan kata bahasa Latin “deo” dan keduanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai “tuhan”. Teologi mengajarkan tentang religi yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan melalui upacara-upacara religius…

View original post 25,416 more words

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Al-Dinu al-Islam adalah Hukum Alam Semesta?

  

 Di dalam Surah Asy-Syu’araa’(26) ayat 23:

tA$s% ãböqtãöÏù $tBur >u‘ š úüÏJn=»yèø9$# ÇËÌÈ    

 “Qaala fir’aunu wa maa rabbu al-’aalamiinFir’aun bertanya: ‘Siapa Rab-nya  alam semesta?’ ”(QS.26:23)

 Allah swt menjelaskan perdebatan antara Nabi Musa as dengan Fir’aun tentang persoalan “siapa” Rab alam semesta dan diberikan jawaban yang pasti dan jelas dalam firman QS.26:24, :

tA$s% >u‘ ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#ur $tBur !$yJßgoYøŠt/ ( bÎ) LäêZä. tûüÏZÏ%q•B ÇËÍÈ

 “Qaala rabbu al-ssamaawaati wa al-ardzhi wa maa bainahummaa inkuntummmuuqiniinMusa menjawab: ‘Rab pencipta langit dan bumi dan segala sesuatunya yang yang            beradadiantara keduanya jika kalian mempercayai-NYA’ “.  (QS.26:24)                                

Jawaban Nabi Musa as tersebut bertentangan dengan keinginan Fir’aun yang sudah menyatakan klaim, bahwa dirinya adalah Rab (QS.26:29 dan QS.28:38).                                  

Kita telah membaca kuliah umum Prof. DR. S.W. Hawking, professor Lucasian matematika pada Universitas Cambridge, yang disampaikan pada 13 Maret 2007 di Zellerbach Hall kampus Universitas California; Berkeley – AS, tentang studi para sarjana fisika-matematika yang menjelaskan pemahaman mereka terhadap keberadaan alam semesta beserta seluruh proses mulabukanya keberadaan itu sendiri. Pemahaman mereka ini tidak demikian saja muncul dari olah fikir otak biologis mereka yang luarbiasa sesudah perangkat pengindera mereka menanggap alam semesta. Olah fikir otak tersebut adalah hasil dari penyimpulan studi lapangan, percobaan laboratorium, kaji-ulang yang berkesinambungan dan diskusi matematis model-model praduga alam semesta dari yang paling sederhana hingga yang sangat-sangat rumit dan njlimet. Namun kita harus siap memahami bahwa pemahaman para sarjana ini kesemuanya masih belum final dan akan selalu diperbaiki agar dapat dekat, sedekat-dekatnya, dengan realitas alam semesta yang kita alami. Mengapa demikian? Sebab alam semesta ini masih terus mengembang sehingga setiap saat terus-menerus terjadi perubahan-perubahan yang kita belum mampu untuk meramalkan bagaimana kelanjutannya secara pasti.

 

Misalnya pada tahun 1998 Palmutter dan Riess dalam melakukan pengamatan terhadap SNIa dan pancaran sinar gelombang mikro latarbelakang (CMB) menemukan pengembangan alam semesta saat ini tidak melambat tetapi bahkan dipercepat lagi setelah melambat sesudah mengalami inflasi pada awal-awal kelahiran alam semesta. Apakah penemuan tersebut sesuai dengan realitas sesungguhnya? Untuk ini masih banyak kendala yang harus mampu diatasi dan dibuktikan kebenaran klaim tersebut dari hasil pengamatan yang sangat bergantung kepada teori dan teknologi canggih di bidang astrofisika, astronomi dan fisika inti.

 

Dari berbagai model hipotetis alam semesta yang kini masih beredar dan didiskusikan di kalangan para pakar, saya cenderung memperhatikan hipotese model matematis alam semesta S.W. Hawking dan J. Hartel yang mana mampu memperkenalkan, mengetengahkan di panggung lacak-coba pengamatan,  adanya kemungkinan alam semesta lahir dari keadaan (suasana) ketiadaan atau nul-informasi atau ghaib. Pengertian ketiadaan atau nul-informasi atau ghaib adalah definisi non-satuan ruang-waktu yang hingga kini siapapun tidak mengetahuinya. Oleh sebab itu sulit bagi kita untuk membayangkan suatu “ketiadaan” pada syarat non-satuan ruang-waktu sedangkan kita sendiri berada di dalam, pada, satuan ruang-waktu. Realitas ini diperkuat oleh firman Allah swt dalam QS.6:59. :

 

* ¼çny‰YÏãur ßxÏ?$xÿtB É=ø‹tóø9$# Ÿw !$ygßJn=÷ètƒ žwÎ) uqèd 4 ÞOn=÷ètƒur $tB †Îû ÎhŽy9ø9$# ̍óst7ø9$#ur 4 $tBur äÝà)ó¡n@ `ÏB >ps%u‘ur žwÎ) $ygßJn=÷ètƒ Ÿwur 7p¬6ym ’Îû ÏM»yJè=àß ÇÚö‘F{$# Ÿwur 5=ôÛu‘ Ÿwur C§Î/$tƒ žwÎ) ’Îû 5=»tGÏ. &ûüÎ7•B ÇÎÒÈ  

 

Wa ‘indatu mafaatihu al-ghaibi laa ya’lamuhaaaa illaa huwa wa ya’lamu maa fii al-barri wa al-bahri wa maa tasquthu min waraqatin illaa ya’lamuhaa wa laa habbatin fii thzulumaati al-ardhzi wa laa rathbin wa laa yaabisin illaa fii kitaabin mmubiininDan pada sisi Allah (ada) kunci-kunci semua yang ghaib; tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan apa yang di lautan, dan tiada sehelai daunpun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir bijipun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata.(QS.6:59)

 

Secara teknis kita perlu mengenal banyak akalan matematika yang dapat merambah jalanan hingga ke titik awal mulabuka kejadian alam semesta, sebagaimana yang pernah saya tunjukkan secara sederhana dengan teknik dimana waktu yang kita alami diganti (to be rotated) dengan waktu imajinair atau waktu semu (bagi kita yang diliputi atau berada di dalam satuan ruang-waktu) sebagai modifikasi ide Gian Carlo Wick dalam membangun suatu teori medan quantum-relatifistik melalui penggantian ruang Minkovski dengan ruang Euclidean 4 atau ruang Ε4. Secara teknis matematis ini adalah lompatan keluar dari jerat ketidak berhinggaan (infinity) yang menjengkelkan pada metriks Lorentzian dan dengan demikian paradoks kosmogoni dapat diatasi dengan mulus (ingat QS.36:82).

 

!$yJ¯RÎ) ÿ¼çnãøBr& !#sŒÎ) yŠ#u‘r& $º«ø‹x© br& tAqà)tƒ ¼çms9 `ä. ãbqä3uŠsù ÇÑËÈ  

 

innamaaaa amruhuu idzaaaaa arada syai’aan anyaquula lahu , kun fayakuunSesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: “Jadilah!” maka terjadilah ia. (QS.36:82)

 

 

Kembali kepada QS.26:23-24, kita dapat memahami bahwa Rab-nya Nabi Musa as dipastikan adalah Rab semua manusia termasuk Rab-nya Fir’aun dan yang menurunkan Fir’aun. Dan Rab inilah Rab satu-satunya yang menciptakan alam semesta sebagaimana difirmankan dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 117:

 

ßìƒÏ‰t/ ÅVºuq»yJ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#ur ( #sŒÎ)ur #Ó|Ós% #XöDr& $yJ¯RÎ*sù ãAqà)tƒ ¼ã&s! `ä. ãbqä3uŠsù ÇÊÊÐÈ  

Badii’u al-ssamaawaati wa al-ardzhi wa idza qadzhaaaa amran fainnamaa yaquululahu, kun fayakuunPencipta langit dan Bumi dan apabila Dia berkehendak sesuatu, maka Dia menyatakan terhadapnya ‘Jadilah! lalu terjadilah sesuatu’ “(QS.2:117)

 

Kata “Badii’u” ini menunjukkan suatu kata yang mendefinisikan sitkon pertama-tama yang menjelaskan bahwa sebelumnya tidak ada, sama seperti kata Prof Hawking bahwa pertanyaan di mana titik di sebelah Selatan Kutub Selatan adalah bukan pertanyaan.

 

Untuk hal demikianlah Allah swt tidak menggunakan kata “khalaqa”, “ja’ala”. Dalam QS.30:27 Allah swt berfirman:

 

uqèdur “Ï%©!$# (#äty‰ö7tƒ t,ù=yÜø9$# ¢OèO ¼çn߉‹Ïèムuqèdur Ücuq÷dr& Ïmø‹n=tã 4 ã&s!ur ã@sVyJø9$# 4’n?ôãF{$# ’Îû ÏNºuq»uK¡¡9$# ÇÚö‘F{$#ur 4 uqèdur Ⓝ͕yèø9$# ÞO‹Å3ysø9$# ÇËÐÈ  

 

Wa huwa al-ladzii yabda-u al-khalqa tsumma yu’iiduhu, wa huwa ahwanu ‘alaihi walahu al-matsalu ala’laa fii al-ssamaawaati wa al-ardhzi wahuwa al-‘aziizu al-hakiimuDan Dia-lah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan) nya kembali, dan menghidupkan kembali  itu adalah lebih mudah bagi-Nya. Dan bagi-Nyalah sifat yang Maha Tinggi di langit dan di bumi; dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS.30:27)

 

Firman ini menggunakan kata “badaa” dalam bentuk kata “yabda-u” dan “khalaqa” dalam bentuk kata “al-khalqa” guna menjelaskan perbedaan penciptaan pertama kalinya dan penciptaan sesudahnya. Dengan demikian tampak bahwa penciptaan manusia terjadi sesudah penciptaan alam semesta dan bukan sebaliknya. Hal ini penting kita renungkan dengan kesadaran seorang yang beriman karena urutan proses penciptaan dari alam semesta dan kemudian penciptaan manusia memberikan legimitasi atas proses penciptaan yang Islami, proses penciptaan yang tunduk-patuh tanpa persyaratan apapun kepada Al-Badi’. Proses penciptaan (fayakun) ini secara matematis berwujud sebagai persamaan Hartle-Hawking dalam model No Boundary Proposals (saya menerima postulat Hawking&Hartle) yang hingga saat ini masih mampu menjelaskan berbagai kesulitan hipotetis yang diperkirakan bakal dihadapi. Dari awal penciptaan alam semesta ini hingga kira-kira 9,5 milyar tahun sesudahnya dipersiapkan syarat-syarat secara makro dan mikro bagi tersusunnya suatu sistim bintang-bintang standar yang kita beri nama “Matahari”. Setelah lahir matahari maka dimulailah pengorganisasian planet-planet dan bulan-bulan serta benda-benda angkasa luar lainnya yang beredar mengitari matahari kita.

 

Setelah Bumi tercipta maka barulah kemudian muncul kehidupan pertama di Bumi yang sebagai hasil tersusun (as structural result of) dari proses senyawa kimiawi dari molekul-molekul non-biologis dengan menggunakan katalisator lempung kering (tanah liat kering – min shal-shalin min thin) membentuk molekul biologis . Hal ini dapat kita amati pada cerobong-cerobong gas panas di dasar tengah lautan Atlantik yang dikenal sebagai “Atlantis field”. Molekul-molekul biologis ini kemudian mengembangkan diri sesuai dengan hukum evolusi biologis selama 3,8 milyar tahun dengan keberhasilan luar biasa yaitu dapat menghasilkan mahluk seperti kita ini. Dari apa yang sudah saya jelaskan dalam tulisan dan gagasan sebagai usaha mengenal Al-Dinu al-Islam ini, maka dapat kitranya ditunjukkan secara logis, rasional dan dialektis bahwa Al-Dinu al-Islam hakikinya adalah suatu Hukum Alam Semesta atau Sunatullah yang ditetapkan sebelum satuan ruang-waktu ini ada dan jauh sebelum mahluk seperti kita ini berada (dalam hal ini saya berbeda konsepsi dengan S.W. Hawking, Richard Dawkins, Steven Weiberg et al).

 

Dari itu Allah swt berfirman dalam masalah kebebasan manusia untuk memilih al-Diin mana yang hendak diikutinya dengan kalimat-NYA:

 

Iw on#tø.Î) ’Îû ÈûïÏe$!$# ( ‰s% tû¨üt6¨? ߉ô©”9$# z`ÏB ÄcÓxöø9$# 4 `yJsù öàÿõ3tƒ ÏNqäó»©Ü9$$Î/ -ÆÏB÷sãƒur «!$$Î/ ωs)sù y7|¡ôJtGó™$# Íouróãèø9$$Î/ 4’s+øOâqø9$# Ÿw tP$|ÁÏÿR$# $olm; 3 ª!$#ur ìì‹Ïÿxœ îLìÎ=tæ ÇËÎÏÈ  

 

La ikraha fii al-diin qad tabayyana al-rrusdu min al-ghayyi faman yakfur bi al-thaaghuuti wa yu’min bi Allahi fa qadistamsaka bi al-’urwati al-wutsqaa la anfishaamalahaa wa Allahu sami’uun ‘aliimTidak ada paksaan dalam ber-diin; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.(QS.2:256)

 

Dengan demikian apabila kita ini mengaku Muslim, sesungguhnya kita ini adalah mahluk yang terbaik yang pernah diciptakan, sebab seorang Muslim menganjurkan segala yang ma’ruf dan memerangi, melawan, tidak menganjurkan dan tidak melaksanakan segala yang mungkar. Agar kita bisa menganjurkan segala yang makruf perlu terlebih dahulu kita mendidik diri pribadi kita dengan Al-Ahlaqu al-Karimah atau ahlaq dari “fii al-ardzi khalifatan” yang memelihara, mengembangkan, menyayangi dan melindungi segala yang hidup dan yang tidak hidup di Bumi.  

 

 Wa bii Allahi taufiqu wa al-hidayah 

 

Wassalam,

 

Siradj Al-Soloni

 

(pembaruan gagasan 29 April 2013)

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Understanding Al-Dinu al-Islam as the Laws of Universe

Some time ago an attempts has been labored to stir up a discussion about Dinul Islam as a science that must be assessed and attested by the Muslims. Of course it is startling for many among the Muslims. In such a case it can be understood because it revealed that it originated from the controversy between practical cultural realities of Muslims community with instructions of Al-Quranu al-Karim in Sura Al-Baqarah (2) verse 2 which States:                       

y7Ï9ºsŒ Ü=»tGÅ6ø9$# Ÿw |=÷ƒu‘ ¡ Ïm‹Ïù ¡ “W‰èd z`ŠÉ)­FßJù=Ïj9                         ÇËÈ

Dzalika al-kitaabu laa Roiba fiihi Hudan lilmuttaqiinThis is the Book, In it is guidance sure, without doubt, for those who submits to Allah” (Qur’an 2: 2).

A sentence of this kind is in no Holy Scripture ever stated before. Quick cursory when thought and scrutiny with a sense of human curiosity will appear a spark of thought which mind the dubious truth of the statement of such sentence above. Because such statement is arrogance that have implications for the prosecution of evidence, trial, testing, field and laboratory observations.

During the last 5000 years life history of the Muslim community there is an increasingly widening gap emerged between life practices with the instructions of the Quran. Last 5000 years (according to religious experts) is calculated when Dinul Islam began since Prophet Ibrahim straighten the methodology and pattern of thinking, mindset, of his people by demonstratively doing the open criticism. Prophet Ibrahim realized his criticism through acts of demolition of cult figure, cult offerings, cult like artifacts, which is placed in the worship mounts and shrines or temples.

Problems of life in Islam since the modern century became an object of study and investigation of the classic and modern Muslims Islamic religious scholars and non-Muslims Islamic religious scholars. They try to understand the widening of the emerging gap by applying pattern of religious thought and philosophical thinking pattern. They keep track of understanding by comparing the interpretation of Quran verses from different genre of culture and thinking among Muslims that are geographically scattered across the surface of the Earth in the interacting anthropological units. The Orientalist and non-Muslim religious scholars seek explanation through standard religious knowledge’s they have. And they found the facts of paradigmatic Islamic religious knowledge in opening the way for change and development within the times. For the Qurans Revelation stated that:

tûïÏ%©!$#ur tbqãZÏB÷sム!$oÿÏ3 tA̓Ré& y7ø‹s9Î) !$tBur tA̓Ré& `ÏB y7Î=ö7s% ÍotÅzFy$$Î/ur ö/ãf tbqãZÏ%qムÇÍÈ

Wa al-ladziina yu’minuuna bimaaaa unzila ilaika wamaaaa unzila minqablika wa bii al-aaaakhirathihum yuuqinuunand who believe In the Revelation sent to thee, and sent before Thy time, and (in their hearts) have the assurance of the Hereafter.” (QS. 2: 4)

From the word of QS. 2: 4 religious scholars and Jewish-ChristianOrientalist scholars argue that the Scriptures which were revealed before the Qur’an is the Holy Book of Judaism and Christianity. So a formal logic would suggest the Qur’an is Holy Book of the Muslims, the Holy Book of Islam religion. This argument has also been justified by Muslims religious scholars in the many books that have been written since the establishment of Umayyad dynasties. According to the analysis of Hans Küng, a leading thinker in Germany who served as Master of the religious Oecumenie Christian Science of the University of Tübingen, Federal Republic of Germany, 1960-1996, there are five types of Islamic religious sciences paradigm: 1 – the paradigm of beginner Islamic society, 2 – Arab State Paradigm, 3 – Paradigm of classical religious Islam, 4 – paradigm of the ‘ulama and the Sufis, 5 – the paradigm of modernization of Islam. (HansKüng’s “Der Islam: Geschichte, Gegenwart, Zukunft”, Piper Verlag GmbH, München-Duitsland – ISBN 978 90 259 6048 3).

Thus paradigmatic causal agent Model is similar to the paradigm of religious Jewish and Christian Science as described in much of the literature written by Orientalist and non-Muslim religious scholars. They don’t try to deconstruct their religious and philosophical thought in their efforts to understand and comprehend Dinul Islam. History of culture and human history shows that religious and philosophical thought in real life reality increasingly incapable of guiding humans to be able to fulfill the tasks which should be shouldered, which became the representative of God on Earth, “fii al-ardzhi khalifatan – representatives of Allah on Earth”.

There were some writings which had expressed here and there a mere discussion of lifting the Dinul Islam (Al-Dinu al-Islam) to a level of reality. The open reality is not dependent upon the existence of mankind as an observer and is known in science as a law of the universe (law of physics). Laws of the universe is everything that works and determine the doings and works of universe that can be listened, probed and tested as well as evidenced by the Muslims in the independent reality of life today (fii dun-ya) using the instructions and suggestions of Al-Quranu al-Karim which sets sense-mind instruments (rationality, logic and dialectic thinking as well as its epistemology) and conscience as advanced equipment for human beings who believe in Almighty God. In this case many verses Qurani challenging and demanding the believer, especially Muslims themselves, in order to prove the truth, the would be true meaning and intrinsic content of Quran verses. The demands and recommendations of Qurani revelation that was spoken by God Almighty in the model of the open reality of the space-time continuum, the universe with all its contents.

Al-Dinu al-Islam (Dinul Islam)

Since the revelation of the Quran, the bright and clever Muslims and non-Muslims together with Islamic religious experts doctrinally determined that the Al-Dinu al-Islam is a religious belief that govern ethics and moral of human being living in their society and set up the cult practices for a personality (essence) that deserve to be glorified and adored that bear a name Allah. This religious teachings or doctrines ever science have been changed and limiting Al-Deen in a steel cage of abstract servitude. Abstraction of this servitude have been tried to be concrete in practice and doings through mystical approach, contemplation and imaginative emotion. From the definition of the religious sciences men has developed procedures, rituals, devotion to a single essence of Allah swt. In the Community praxis is such definition had brought out groups of people claiming to be “Holy” and allegedly could help lay humans closer to God Almighty.

Review of the study of the word origin (etimology) the word Deen has two sources of origin:

1-from the word Deen in Medieval Persian meaning a way of systematic religious belief.

2-from the word Din in Hebrew (Hebrew) refers to a court , the day of judgment (yaum el-din ).

About the word Deen has many Muslim scholars and religious experts try to give legal reasons of language origin and religious point of view about comprehension and understanding of Deen as a religion. And according to Muslims and non-Muslims religious scholars the construction and development of Al-Dinu al-Islam in becoming complete religion with systematic way of rituals and ecclesiastical system (look at the titles and the religious authority for leaders and scholars of Islamic religion: Ayatollah, hujatullah, Sheikh al-Deen etc) completed at the time of the Empire, the Caliphate, Abbasid dynasty. Where the studies of religious thought by Hasan al-Ash’ari (d. 324 AH/936 AD) became the dominant Islamic religious studies that have separated the Islamic religious studies from the Jewish-Christian religious studies. Religious studies of Al-Ash’ari school of thought is known as speculative religious studies to religious Jewish-Christian scientists. One of the followers of Ash’ari speculative religious studies thinking was the ‘Abbasid Empire era iconic cleric – Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī (c. 1058- 1111); Imam Al-Ghazali to seconds moment is still glorified as a saint and idols by his admirers.

Al-Quranu al-Karim uses the word Deen to explain and give the intended meaning of the word Deen with many variations in its use in accordance with the context of sense and understanding of the word Deen. When examined at the advent of the word Deen in Arabic, can be tracked down in the Quran from since before the Prophet Muhammad received the Quran revelation. Because the word Deen had previously been widely used in elocution, written and sung verses and poems by the known poet of that era. Basic word Deen in Arabic literature and spoken language (colloquial) of ignorance time have three clear meaning as described by Prof. Toshihiko Izutsu in  “God and Men in the Koran: Semantics of the Koranic Weltanschauung” (publisher: A.S. Noordeen, Islamic Book Trust, Kuala Lumpur, Malayasia – ISBN: 983-9154-38-9)

Understanding of the word Deen seems to constitute an intellectual human understanding motion sequence of Arabs ignorance that emotionally positioning themselves to be alive. In that three sense of the word Deen contained a unity of opposites in the format of Arab human ignorance weltanschauung: Customs and compliance. Custom Arabs are living hard by establishing high so powerful self-esteem in the geography of the place of their position. While compliance is for the powers that can protect and defend them. In the Al-Quranu al-Karim its basic word Deen also shows unity of opposites in the format of Islamic

weltanschauung: human relationships with Almighty Allah. The direction shown by the unity of opposites in the word Deen giving a sense and understanding of path straightness = al-shirath al-mustaqimal-Deenal-milah. We can study the instructions in this sense through Sura Ali-Imran (3) vers 73, Sura Al-Baqarah (2) vers 120 and Al-An’aam (6) vers 170  and other Qurani verses using the word Deen or al-Deen.

If al-Deen as the custom is of individuals practice in relationship of man with Allah in the connotations of ‘ubudiyah (divine servitude), then the notion of religion in institutional way of trust models that structurally systematic can not be corresponding to the reality of semantics language of the word Deen that sources out from traditional custom. In a systematic way all religions and religious institutions will be organized in a hierarchy of authority and organization that to be composed from the highest roof level to the ground base level. This authority level model is represented by the priests, religious scholars, religious beurocrates etc. In Al-Dinu al-Islam there is no hierarchy of authority (althans according to Quran revelation). In the absence of hierarchical level model in Al-Dinu al-Islam then is the ecclesiastical hierarchy (rabaniyah system) also not there. In Al- Dinu al-Islam the personal rights to directly get together (al-munajat) with God Almighty cannot be forbidden by what ever or who ever it is even though there is disagreement with the religious authorities. Because Allah Almighty is closer to man than man to man’s own neck veins. And Allah Almighty heard every word that has not been spoken and yet not even occurred on information leap of neuronal synapse to synapse.

From this simple analysis of the word Deen., we can take a lesson that Al-Dinu al-Islam is a Deen, a Milah, a Sirath towards Allah. Dinul Islam is a Deen which represents unconditional submission, submission with personal awareness thus felt a personal peace that should be realized in everyday life praxis of every Muslim. Submission and obedience is personal, natural proportion (qadari azali) and predestined (qadzhai) that can not be replaced by  submission and obedience of a substitute, provisional and conditional character. Submission and compliance specified by Deen of Almighty Allah can be understood through the QS. 22: 18; QS 24: 41; QS. 41: 11 etc.

Law of the universe.

The universe was created 9.3 billion years earlier than the creation of the solar system which was only 4-5 billion years ago. In Sura Al-Fushilat (41), verse 11 Allah Almighty said:

“ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ – tsumma astawaa ilaa al-assamaaa wa hiya dukhanu faqala lahaa wa lil ardhzi i’tiyaa thau’aan aukarhaan qaalataa atainaa thaai’iinSoon then He leads to heaven and the heaven was still a haze, then He said to heaven and the Earth: ‘Come both of you and follow my commandments voluntarily or have to’, they replied: ‘we come gladly’ “(QS. 49: 11).

The above verse describes the might of Almighty Allah creator of heaven and Earth. Allah almighty ordered submission and compliance to heaven and Earth to the Almighty Creator. Thus in analogy we can compare the compliance and submission of heaven and Earth to the Almighty Allah with the laws, ordinances, rules that must be followed.

To be reviewed from the historical creation of the universe that is more awesome than creation of life on Earth, then the submission and compliance is in Arabic presented by the word Deen, al-Deen, couldn’t others is than what is among the scientist be known as the Laws of Universe (law of physics).

Life on earth emerged (according to the paleontology study and the study of earth layers placement of geology) after the age of the earth reached 3.5-4.0 billion years old. The living creature type that gave birth to modern man (Homo) just appeared about 1.5-3.0 million years ago. Implicitly the passage above has explained a provision, a must and proportioned (qadar) of the heavens and the Earth – including humans that live on Earth – in submission and obedience to the commands of Allah subhanahu wa ta’ala (swt) – the Purest of all.

Physics studies and astronomy observations of the heavens and the Earth have provide data on the existence of submission and obedience of heaven and Earth to justify the conditions, must and proportioned (al-qadr) which have occurred in cosmos. In this hypothesis, theories and evidence of observations of the Universe with all its contents on which the development of human culture and civilization is the result of the struggle in unity of opposites within the homosapiens-sapiens community species is clearly presented by submission and obedience to the laws of the Universe that applied specifically for life on Earth. Allah almighty commands that mentioned in Quran revelation can’t be others than the Laws of the Universe that govern the birth and development of the Universe (law of physics). And the Laws of the Universe could not but is that set everything working, maintaining and developing the will of Almighty Allah which in Quran revelation phraseology was spoken by using Arabic Quran words “fayakun-and it is” which is always paired with a command word “Kun!-Be!”. So the logic of human thought are free living and thinking as well as having emotions, naturally submissive and obedient to the Laws that govern the Universe and developed life on Earth. In this case is man consciously or unconsciously, forced or voluntarily are walking in sirath al-mustaqim, in Al-Dinu al-Islam, on the straight road to the future of humanity → back to Allah Almighty, the creator of life and humans on Earth. Thus the real Al-Dinu al-Islam is a law of the universe that already governed without the consent of man to accept it or to reject it.

There are two kinds of laws:

1 the general laws of the Universe that encompasses the entire universe and

2 special laws applicable in the local Universe, evenly, partial and exclusive.

For example, is the existence of life in the Universe a general law or a special law of the universe? On the basis of men observations to the Universe till today, the existence of life becomes a specific law of the Universe. This statement indicates that until today the life system and lives as we understand and to know on Earth is exist on the Earth only. On other planets than Earth has life not been found in what so ever model yet, while human understanding of life and lives is still very far from a certain clarity and perfect finish. However Quran revelation guarantees the existence of life in the Universe in the model form of “dabbat” (vine, living that propagate, slither). People still haven’t been able to put together his knowledge of what is meant by “living” and a posteriori “life” which in accord with the epistemology of science.

As was the case recently with a fierce discussion among experts in biology and genetics that cast doubt on the possibility of an element phosphorus is replaced by arsenic in drawing up biological backbone compounds of biological molecules obtained from a MonoLakeLake in Eastern California, United   States. Bacteria GFAJ-1 is a type of family Halomonadaceae bacteria found by a NASA astrobiologist – FelisaWolfe-Simon. Felisa said in Science 2010  that the microbes if they do not get phosphorus can replace it with a small percentage of arsenicum in maintaining its growth. A study in 2012 of a group of other independent researchers claimed that in the bacteria GFAJ-1 arsenicum was not detected which proved that bacteria GFAJ-1 is simply bacteria that resistant to arsenicum environment but still relies on phosphorus.

The specific law governing the Universe and developing lives and life on Earth has been carrying out the will of Allah by which Allah has created basic material for “fii al-ardzhi khalifatan – representatives of Allah on Earth”. This representatives of Allah on Earth has been programmed to develop and to use all the sophisticated equipment that was installed in human body in order to be able to recognize and to know the specific law of the Universe that delivered, set up and develop life and lives in order to survive and is advancing toward developing “fii al-ardzhi khalifatan – representatives of Allah on Earth “. The history of the civilization of human society has provided abundant data and notes of men struggle during his life on Earth.  

Modernity, progress and the rise of Earth’s population today is thanks to the presence of humans (Homo) who fought on the straight road that leads to the ongoing creation of “fii al-ardzhi khalifatan – representatives of Allah on Earth”. Humans that obediently carry out Al-Dinu al-Islam as the Laws of  Universe that has been assigned by the creator of the Universe as so that human beings are able to develop themselves and mutates his DNA and RNA in the direction specified in the program for DNA and RNA. This program has already gave a precedent that human being can be functional as “fii al-ardzhi khalifatan – representatives of Allah on Earth”. While human beings that against or resist the special Laws of  Universe experienced failures in their life and left behind by developed advancing civilization. We can look at the fossils of failing humans that have been excavated from places they have ever lived on earth of which are now extinct as there no body of this type of man can remained survive and develop themselves except we are the homosapiens-sapiens. The extinction of the species of Homo besides homosapiens-sapiens is still continuously being studied by palaeologist and palaeoanthropologist. Pay attention, please to the types of Dmanisi human (Republic of Georgia), the Heidelberg man (Federal Republic of Germany, Baden-Württemberg), Neanderthal man (Federal Republic of Germany, North Rhine-Westphalia), Peking Man (people’s Republic of China, ZhoKoutienCave), Floresian human (Flores Island, Indonesia), Trinil man (Indonesia, WajakTrinil at the BengawanSoloRiverValley) and others that are now already extinct.

By understanding Al-Dinu al-Islam as the Laws of Universe, then by clearly understand the end verse of Sura Al-Maidah (5) vers 3: “……………………………………………………………………………

وَاخْشَوْنِ اليَوْمَ أَكْمَلتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ – wa al-khasyauni al-yauma akmaltu lakum diinukum wa atsmamtu ‘alaikum ni’mati wa rathziyatu lakum al-Islaama diinan famani al-thzthuran fii makhmashatin ghaira mutajaanifin lliitsmin fainna Allaha ghafururrahiimThis Day have I perfected your Deen for you, completed My favours upon you, and have chosen for you Islam as your Deen. but if any is forced by hunger, with no inclination to transgression, Allah is indeed Oft-forgiving, Most Merciful.” (QS. 5: 3)

we can accept it as a definite provision and again not to be discussed. We are agree or disagree, willingly or reluctantly in accepting the reality of the Laws of Universe in our life practices as humans on Earth, Al-Dinu al-Islam determines the life and death of man, the survival or extinction of our species.

The analysis and study that we do together through comparing the Quran verses that discussed Al-Dinu al-Islam and the data obtained from field observations of the Universe and its laws of which has been functional in giving birth to, organizes and develops the Universe with all its contents, where human being is one of the process results of the Universe expansion has shows us the real identity and its life that the Laws of Universe is Al-Dinu al-Islam. And thus for those of us who were already been borned Muslims, automatically need not much fuss about our freedom to choose Deen, instead we have to be grateful to those who gave birth and had adopted us into their Muslims communities. Only we should actively seek to know and understand the dynamic of Al-Dinu al-Islam through the iqraa (read, learn) of our environmental nature in everyday human praxis and never lose sight of Al-Quranu al-Karim as the Sun lighting the emotions of our heart and mind. Uniting the understanding of Qurani revelation and the realities of our lives in society and family is the key to enter into the

jannah-gardens” promised by Allah swt.

Wa bii Allahi taufiqu wa al-hidayah – With Allah confirmation and guidance,

Wassalam,

SiradjAl-Soloni

March 21,  2012

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Archive for July, 2010

Archive for July, 2010.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Archive for September, 2008

 

 

Renungan di bulan Romadzon

September 13, 2008

 

Sekadar Renungan di bulan Romadzon

 

 

Assalammu’alaikum wr wb,

 

Semoga kita semua di dalam bulan Romadzon kali ini diberikan kesanggupan oleh Allah swt untuk dapat melakukan introspeksi diri sebagai Muslim atas pemahaman kita terhadap Al-Quranu al-Kariim dan Al-Dinu al-Islam, sehingga Dinul Islam yang kita anut dan terima menjadi satu-satunya Jalan Hidup yang sedang kita jalani.

 

Dewasa ini Jalan Hidup Islam ini telah berubah atau diubah menjadi suatu AGAMA yang didasarkan atas suatu kepercayaan teologi yang dimasukkan ke dalam kerangkeng DOGMA. Kata para teolog tanpa dogma tidak ada kepercayaan (?). Wahyu Qurani, sepengetahuan saya pribadi, justru menganjurkan agar manusia mempergunakan akal-fikiran serta pengolahan hati-nurani demi dapat mempercayai suatu hal-ihwal. Bahkan dinasihatkan agar jangan berbicara dan berbuat sesuatu apabila TIDAK MENGERTI.

 

Dalam tulisan yang dimuat dalam maillist Dzikrullah ini banyak sekali pertanyaan dan pemikiran yang mempersoalkan antara Islam teoretik dan Islam praktek. Para uztads dan santri yang tergabung dalam maillist ini suadah berusaha memberikan pendapat dan jalan keluarnya. Salah satu problema hangat adalah masalah kesenjangan sosial, ekonomi, ilmupengetahuan dan teknologi antara negara/negeri yang mayoritas penghuninya adalah kaum Muslimin di mana disebahagian negeri/negara tersebut AGAMA ISLAM menjadi agama resmi (official religion) dengan negara/negeri di mana mayoritas penduduknya adalah non-Muslim.

 

Menurut hemat saya pribadi, justru selama manusia Muslimin menganggap Al-Dinu al-Islam sebagai AGAMA yang harus dipercaya atas dasar kepercayaan saja (dogma) maka sekalipun di masa lampau pernah menjadi pionir peradaban masyarakat manusia, mereka akan terpuruk dalam rawa-rawa keterbelakangan yang mematikan dan memusnahkan selama TIDAK BERSEDIA MENINGGALKAN pemahaman teologisnya.

 

Ingat, ketika rasulullah Muhammad saw menerima wahyu pada awal kerasulan beliau (periode Mekkah awal) wahyu Allah swt mengkritisi masyarakat yang bobrok, yang berideologi materialis, kebendaan. Pada zaman dahulu manusia Arab hanya tertarik kepada kekeyaan perhiasan, benda-benda kesenangan, kejantanan biologis, tuhan-tuhan yang dapat disembah-sembah dan dipamerkan serta mahluk-mahluk halus yang dipercayai menjadi pembantu para penyair dan kahin-dukun (malak, jinn, iblis,dll). Disamping itu mereka mengangkat individu sebagai penentu terakhir atas hidup dan sesudah mati segalanya selesai. Pada periode Mekkah awal telah diwahyukan 48 surah di antaranya ada 12 surah yang samasekali tidak mengkritisi penyembahan berhala yang digantungkan di dinding Ka’bah maupun diletakkan di dalam ruang Ka’bah.

 

Wahyu Qurani awal-awal diturunkan TIDAK mengkritisi berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang sudah ada. ALLAH sendiri adalah tuhan tertinggi di antara tuhan-tuhan yang ada dalam budaya bangsa Arab sejak dahulu. Tetapi justru Wahyu Qurani menganjurkan kepedulian sosial, dan penjungkirbalikan ideologi yang berkuasa pada tatanan intelektual. Wahyu Qurani mengkritik manusia religius yang tidak mempedulikan anak yatim-piatu, mengkritik ketidak pedulian kepada yang lemah secara sosial, yang diperbudak, yang tertindas, mengkritik perlakuan diskriminatif terhadap perempuan-perempuan tidak sama derajat dengan laki-laki, mengkritik polah-laku serakah atas kekayaan dan harta-benda. Bangsa Arab ketika itu PERCAYA dan MENGAKUI bahwa ALLAH adalah tuhan tertinggi dan Pencipta Alam Semesta, tetapi Allah mereka itu mempunyai jenjang keturunan (nasab) dan sahabat, musuh, serta para perantara. Di bidang ideologis ini Wahyu Qurani menjungkirbalikkkan ideologi bangsa Arab dengan membersihkan Allah dari semua embel-embel yang dipasangkan kepadanya dan MENEMPATKAN-nya di ´Arsyi tertinggi sebagai ALLAH Subhana Wa Ta’ala Yang Maha Tunggal dan tidak ada yang melampaui ataupun dapat menyamai. Tidak terserupakan dengan segalanya yang mampu difantasikan dan dikhayalkan oleh intelegensi manusia. Argumentasi Wahyu Qurani yang diajukan kepada manusia agar mengerti permasalahan ideologis ini adalah dengan diturunkannya wahyu-wahyu yang menganjurkan agar manusia mempergunakan akal dan fikirannya untuk mempelajari alam semesta seisinya termasuk husus mempelajari diri manusia biologis (al-bashyor). Ketika manusia Arab masih ngotot kepada tradisi kabilah-kabilahnya, dan hususnya dalam menghadapi polemik dengan para teolog Yahudi dan Kristen di Madinah, diturunkan wahyu-wahyu yang mekritisi manusia yang tidak mempergunakan hati nuraninya sebagai perangkat untuk memahami dan mengerti atas segalanya yang sudah dapat diakses melalui penginderaannya (di bidang ini argumentasi Qurani semakin mendalam hingga ke batas satuan ruang waktu di mana manusia berada – perhatikan Surah An-Najm [53] ayat 1-18).

 

Menurut Wahyu Qurani ayat-ayat Allah swt yang diwahyukan ada yang muhkamat dan ada yang mutasyabihat serta ayat-ayat muhkamat merupakan inti (nuclear) dari Wahyu Qurani secara keseluruhan. Jika dilihat pada ayat-ayat muhkamat yang menjadi INTI seluruh isi wahyu Quraniyah, maka Wahyu Qurani adalah PETUNJUK, suatu PEDOMAN AKSI bagi manusia untuk maju membangun peradaban canggih. Suatu peradaban canggih di mana masyarakat manusia sedemikian makmurnya dan nyamannya serta tenteram dan aman sebagaimana nikmatnya (waktu itu) hidup di “taman-kebun milik para pedagang sukses yang dialiri air segar” (di Mekkah dan Madinah) atau serasa hidup di “kebun-kebun para pedagang sukses penduduk ‘Adn yang dialiri air segar”. Dan karenanya dalam ayat-ayat muhkamat terdapat seruan-seruan untuk berani dan konsekwen menegakkan keadilan dan kebenaran ilahiyah, bersedia mengorbankan diri pribadi dan hartanya di jalan Allah swt demi menegakkan budaya masyarakat manusia yang maju, adil, makmur serta seiring dengan hukum-hukum perkembangan alam semesta. Maka Wahyu Qurani menganjurkan ber-ISLAM (tunduk dan patuh sukarela tak bersyarat) kepada Yang Maha Pencipta dan jangan ber-islam kepada yang lain-lain. Dan ISLAM ini digambarkan oleh Wahyu Qurani sebagai suatu Hukum Alam Semesta yang telah diikuti oleh alam semesta beserta seluruh isinya, kecuali manusia yang masih terus membantah dan saling-berbantah. Dengan gambaran demikian ini SESUNGGUHNYA secara tidak sadar manusia dipaksa oleh hukum alam semesta untuk mengikutinya dengan tunggang-langgang dan jungkir balik serta kacau balau, sehingga kehidupan dan hidup kita rasakan sulit, berat dan tidak nyaman, sampai-sampai kita sholatpun tidak dapat khusuk.

 

Munculnya pandangan-pandangan teologis adalah sebagai konsekwensi perluasan daerah kekuasaan dari para pemimpin bangsa Arab Muslimin ke daerah bangsa-bangsa non-Arab di Timur Tengah. Perluasan daerah kekuasaan tersebut bukanlah bertujuan mendakwahkan al-Dinu al-Islam tetapi adalah demi memperoleh penghasilan ekonomi dengan memperluas daerah ghasywu yang sudah tidak ada lagi di daerah kekuasaan kaum Muslimin sendiri sebagai konsekwensi dari pelaksanaan ushul fiqh. Perluasan daerah kekuasaan kaum Muslimin Arabia pada masa itu adalah suatu model politik praktis pemecahan kesulitan ekonomi bagi mayoritas kaum Muslimin yang masih terbelakang dan bodoh. Sebab kebiasaan ghasywu (merampok dan merampas harta kabilah lain) dari tradisi kabilah-kabilah yang ada dihapuskan oleh hukum masyarakat Muslim yang ditetapkan Allah swt. Dan anjuran saling bantu-membantu dan tolong-menolong dalam musim paceklik digalakkan.

 

Sejarah masyarakat Muslim dan sejarah bangsa-bangsa di Timur Tengah menunjukan berlangsungnya pemutarbalikan Al-Dinu al-Islam menjadi agama setelah bangsa Arab dan kaum Muslimin bersinggungan dengan budaya Yunani dan pemikirannya serta budaya Persia dan pemikirannya di mana bangsa-bangsa maju tersebut sudah mengembangkan pemikiran teologisnya jauh sebelum bangsa Arab di semenanjung Arabia mulai memikirkan agama. Teologi Islam secara definitif dipakukan pada zaman kekuasaan dinasti ´Abassyiah. Sekalipun demikian bibit-bibitnya sudah ada pada individu-individu para sahabat rasulullah Muhammad saw yang berada di lingkaran utama (Abu Bakar, Umar bin Khotob, Ali bin Abu Tholib, Utsman bin ´Affan dll) sebagai orang-orang terdidik dan tahu tentang agama Kristen dan Yahudi yang sudah ada di Mekkah. Rasulullah Muhammad saw sendiri oleh Wahyu Qurani dimasukkan dalam golongan mayoritas bangsa Arab yang UMMI, tak berpendidikan apapun (formal maupun informal). Bibit-bibit teologis demikian ini semakin berkembang ketika Hijrah ke Madinah dan dibentuknya masyarakat madani di Madinah di bawah pimpinan rasulullah Muhammad saw, dimana kabilah-kabilah Yahudi dan Kristen ikut ambil bagian dalam Perjanjian Madinah. Pengaruh tradisi teologi Yahudi dan Kristen tersebut merembes masuk ke dalam kelompok Muslimin dalam model cerita, kisah, legenda, kebiasaan, ritual serta kebiasaan dan pergaulan kehidupan sehari-hari diantara penduduk Madinah dll.

 

Sesungguhnya, menurut pemahaman saya pribadi,  Wahyu Qurani adalah suatu PETUNJUK untuk melakukan PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA masyarakat manusia dan merupakan PEDOMAN, PETUNJUK untuk beraksi melakakukan GERAKAN PENGUBAHAN SOSIAL BUDAYA masyarakat dengan berdasar kepada IDEOLOGI TUNGGAL – ALLAH SWT (Ketuhanan Yang Maha Esa). Keterbelakangan budaya, kemiskinan ekonomis dan kejumudan pemikiran dewasa ini adalah akibat kebijakan POLITIK TEOKRATIK dari para pemimpin dan ahli fikir Muslimin yang tidak didasarkan kepada ideologi Ketuhanan Yang Maha Esa dan Bimbingan serta Petunjuk Al-Quranu ak-Karim, tetapi kepada kepentingan golongan masing-masing. Sehingga Wahyu Qurani dipreteli, dipilih, dicomot dan di-“jarwo-dosokkan” (semantika akal-akalan) menurut kepentingan masing-masing guna mendukung kemaunnya sendiri-sendiri demi mengelabui awam Muslimin yang tak mengerti bahasa Arab Qurani.

 

Sejarah perkembangan masyarakat manusia di dunia dan sejarah kebudayaan manusia di dunia secara definitif menunjukkan benarnya, tepatnya, Wahyu Qurani sebagai Petunjuk dan Bimbingan bagi manusia untuk maju membangun Kebudayaan Beradab yang canggih yang memberikan syarat-syarat bagi peningkatan KWALITAS manusia sebagai mahluk biologis (bashyor) menjadi manusia sebagai Wakil Allah swt di Bumi (al-kholifatan fii al-ardzh). Hal ini telah diberikan keteladannya oleh masyarakat Madinah yang dipimpin rasulullah Muhammad saw walau hanya sebentar saja.

 

Semoga dapat berguna bagi kita semua yang Muslim,

 

Wassalam,

A.M

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Archive for February, 2009

 

 

Renungan Bulan Safar

February 23, 2009

 
 
Saya kira para cerdik-cendekia Muslimin perlu melakukan re-evaluasi pemikirannya sendiri mengenai
 
1 – gagasan, pemikiran, pemahaman, penafsiran, bahwa Al-Dinu al-Islam yang dijelaskan oleh Firman-Firman Wahyu
Qurani (bukan yang dijelaskan oleh para ‘ulama Muslimin klassik dan kontemporer) dapat dikategorikan, didefinisikan
dan dihipotesekan atau diteorikan sebagai AGAMA/RELIGION/KEPERCAYAAN dalam kerangka kerja (frames of
reference) sejarah pemikiran manusia.
     Seorang sarjana Muslim bernama Ulil Abshar Abdalla yang sedang belajar di Emmory University mengirim sebuah
mail ke maillist ppi-india@yahoo.com dengan judul Nasionalisme “Nasi: Ikut pengajian sambil “berwisata kuliner
Nusantara”.” Dalam mailnya ini beliau berolah fikiran “Agama sebetulnya memiliki fungsi yang sangat penting di luar
masalah sorga-neraka, iman-kafir, ajaran benar-salah, dosa, sesat, dan doktrin-doktrin yang lain. Agama bukan sekedar
masalah ibadah atau ritus. Agama bukan sekedar mengenai apa yang secara mengerikan sering disebut oleh para teolog
sebagai “the ultimate concern”. Tentu, semua itu adalah “ingredient” atau bahan mentah yang penting dalam setiap
komposisi agama. Tetapi ada fungsi lain yang jauh lebih kasat mata, tetapi kerap diabaikan oleh para pemeluk agama itu
sendiri, yaitu fungsi sosial. Tanpa disadari oleh penganutnya sendiri, agama sebetulnya adalah salah satu sarana yang
dipakai oleh manusia untuk melaksanakan “hidup bebrayan”, hidup bersama orang lain. Rumah manusia adalah
masyarakat. Agar tahan lama, sudah tentu “masyarakat” haruslah dirawat agar anyamannya tidak kendor. Para ahli
sosiologi menyebutnya sebagai “social cohesion”, kerekatan sosial. Agama adalah salah satu alat yang dapat mencapai
tujuan itu.”
      Dalam olah fikirnya ini beliau sebagai ahli teologi Muslim yang menggeluti Al-Dinu al-Islam sebagai “agama, religion”
melihat diskrepansi agama dalam kaitan fungsional kemasyarakatan yang dikatakannya sering dilupakan oleh kaum
beragama sendiri. Hal demikian ini tidak sekarang saja, tetapi pada zaman penurunan Wahyu Qurani periode pertama di
Mekah berisi kritik tajam kepada kaum beragama, religius, yang sholat, namun tidak mempedulikan realitas penindasan
diantara sesama manusia, diskriminasi gender, ketidak pedulian terhadap kaum miskin-papa, kebanggaan pamer
kekayaan dan keagungan tradisi merampok kabilah tetangga (ghosywu), ketidakpedulian terhadap anak yatim-piatu serta
pelecehan seksual terhadap perempuan. Wahyu Qurani juga menjelaskan bahwa isi pokok Wahyu Qurani adalah segala
sesuatu yang difirmankan Allah swt dalam model ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat muhkamat ini berisi secara prinsip
petunjuk dan bimbingan dalam memecahkan problema kehidupan manusia biologis, baik secara individual maupun secara
kemasyarakatan. Jika menurut beliau “Agama bukan sekedar mengenai apa yang secara mengerikan sering disebut oleh
para teolog sebagai “the ultimate concern” dan “Agama sebetulnya memiliki fungsi yang sangat penting di luar masalah
sorga-neraka, iman-kafir, ajaran benar-salah, dosa, sesat, dan doktrin-doktrin yang lain. Agama bukan sekedar masalah
ibadah atau ritus.”, maka secara kwalitatif agama tidak lagi dapat disebut dan dinamakan sebagai agama, religion,
menurut doktrin dan dogma teologi.
      Sejarah pemikiran, pemahaman dan pengertian serta interpretasi manusia terhadap interaksi diantara diri manusia
biologis dengan alam lingkungan dan masyarakatnya menunjukkan adanya bekas-bekas peninggalan dan tingkat-tingkat
perkembangan pengetahuan dan kesadaran manusia dalam usaha memecahkan problematika kehidupan manusia di
Bumi.
 
A – Semula manusia menduga bahwa pengorbanan manusia yang diperuntukkan bagi Yang Maha Pencipta merupakan
kunci pembuka pintu kebahagian dan kemamuran serta kemudahan hidup di Bumi. Pengorbanan manusia yang
didedikasikan secara ritual dan diinstitusikan ke dalam tradisi budaya kemasyarakatan secara organik tersebut dikenal
sebagai agama yang darinya lahir suatu ilmu-ilmu ritual religius yang dinamakan sebagai ilmu keagamaan – theology.
Tradisi teologis dalam masyarakat manusia telah berlangsung ribuan tahun lamanya sebagai suatu daya usaha manusia
guna memperingan derita hidupnya di Bumi. Ketika manusia tidak mampu lagi memecahkan problematika kehidupannya
dan pengembangan intelegensinya melalui konsep pemikiran (ilmu) keagamaan – theology, B – maka manusia maju setapak dengan mencobanya lewat konsep pemikiran (ilmu) filsafat – phylosophy. C – Akan tetapi beberapa abad perkembangan pemikiran filsafat juga tidak sanggup menemukan jalan keluar dari
kesulitan-kesulitan hidup bermasyarakat manusia tanpa harus mengorbankan kebutuhan hidup manusia lainnya. Sehingga
diturunkanlah Wahyu Qurani yang rasional, logis dan dialektis Islami kepada raslullah  Muhammad saw, yang
mana Wahyu Qurani memberikan petunjuk dan bimbingan bagaimana manusia dapat hidup di Bumi dan membangun
masyarakat yang adil, makmur kerta raharja dan berkebudayaan tinggi serta beradab Islami. Sesudah para cerdik-
cendekia Muslimin di masa lampau mengembangkan pemikiran bebas (tanpa terikat dan terhalang doktrin dan dogma
keagamaan) dalam mengkaji alam lingkungan, sebagai penafsiran atas ayat-ayat Wahyu Qurani yang membimbing ke
arah pengenalan terhadap Allah swt, barulah dasar-dasar modern bagi ilmu pengetahuan kealaman dan kemasyarakatan
diletakkan, yang kini dikenal dengan sebutan Sains – Science sebagai ilmu pengetahuan modern. 
 
2 – selanjutnya harus meneliti kembali postulasi pemikiran, pemahaman, penafsiran, mana yang lebih awal muncul:      a) manusia biologis (al-basyor) atau      b) jagad raya, alam semesta, kosmos, space-time continum (al-kaun).
     Data terahir yang disuguhkan oleh team research yang dipimpin oleh Wendy L. Friedman terhadap ledakan SN Ia
(Super Novae tipe I-a) menetapkan umur alam semesta setua 13,7 milyar tahun (13.700.000.000 tahun Bumi). Dan
umur Bumi baru mencapai 4,5 milyar tahun (4.500.000.000 tahun Bumi). Sehingga beda umur alam semesta dengan
umur Bumi berada pada jarak ketuaan sebesar 9,2 milyar tahun (9.200.000.000 tahun Bumi). Sesudah Bumi dengan
segala prenik-preniknya siap memelihara, mengembangkan dan menjaga keberlangsungan hidup secara relatif
berkesinambungan maka diciptakanlah manusia dengan tujuan hendak dijadikan “holifatan fii al-ardzh” yang bertugas
memelihara kehidupan dan alam lingkungan di Bumi dan sistim tata surya.
     Dari sample DNA yang diperoleh dalam studi lapangan, di tahun 1987, Rebecca L. Cann dan Allan C. Wilson,
keduanya dari University of California, Berkeley, menerbitkan suatu makalah yang menggegerkan para agamawan
(teolog). Makalah tersebut mendasarkan diri kepada hasil analisis mitochondria DNA, yaitu sel-sel organel yang
memproduksi tenaga (energy). Sel-sel organel tersebut diwariskan turun temurun menurut garis keturunan dari fihak ibu.
Mereka melaporkan bahwa umat manusia modern (homosapiens-sapiens) dari berbagai kelompok kependudukan yang
berbeda-beda kesemuanya adalah keturunan dari SEORANG IBU (“Yaa ayyuhaa al-nnaasuttaquu robbakumu al-ladzii
kholaqokum mmin nnafsin wa hidatin…….” Surah An-Nisaa’ ayat 1) yang hidup di suatu lingkungan alam di benua Afrika
kira-kira 200.000 tahun yang telah silam.
     Dari keberhasilan kita mengenal alam lingkungan hidup dan mengenal kehadiran diri kita melalui re-evaluasi terhadap
2 point di atas, jika kita dapat jujur pada diri sendiri dan jujur terhadap ilmu pengetahuan maka kita akan sampai kepada
suatu kesimpulan pemahaman, bahwa kata al-Diin yang digunakan di dalam ayat-ayat Qurani memiliki essensi yang beda
dengan yang dimengerti oleh para ‘ulama Muslimin (baik oleh para ‘ulama Muslimin klasik maupun kontemporer).
     Apabila kita referensikan dengan firman Qurani tentang sejarah para rasulullah dan nabiullah dan definisi al-Islam yang
difirmanlkan dalam Al-Quranu al-Kariim serta diinferensikan dengan ketetapan “Inna diina ‘indallohi al-Islam”, maka kita
akan faham bahwa pemahaman atas kredo “semua agama adalah sama baiknya/benarnya” yang dikemukakan selama ini
oleh para ahli teologi sesungguhnya adalah konsekwensi dari titik tolak antrophomorphism, bukan dari titik tolak
selfsustained objective reality of the cosmos (realitas obyektif kosmos yang mandiri). Dalam hal ini Al-Diinu al-Islam
(menurut bacaan saya pribadi terhadap Al-Quranu al-Kariim) tidak bertolak dari antrophomorpism (sebab menurut
wahyu Qurani semua wahyu yang diterima para nabiullah dan rasulullah adalah Al-Dinu al-Islam) tetapi dari selfsustained
objective reality of the cosmos yang menjadi tanda (ayat) keberadaan Yang Maha Pencipta (something undefined by
human’s intelligence – QS.112).
Wassalam, A.M
 
 

Posted in Bezinning |   Leave a Comment »

Komentar Artikel Bp. Prof. Dr. Achmad Mubarok MA

February 21, 2009

Assalammu’alaikum wr wb,
 
Artikel Bp. Prof. Dr. Achmad Mubarok MA tentang Psikologi Islam yang menunjukkan “sulitnya” Islam difahami melalui sains pada hemat saya yang bodoh ini kurang serius.
Memahami Islam atau Al-Dinu al-Islam atau Dinul Islam perlu memberiksa terlebih dahulu titik tolak berfikir yang dipergunakan. Ada titik tolak utama yang selalu menjadi perdebatan di kalangan para pemikir, yaitu titik tolak subyektif yang mengedepankan manusia sebagai pusat segalanya dan titik tolak obyektif yang mengedepankan realitas mandiri di luar diri-biologis manusia sebagai pusat segalanya, di mana manusia biologis merupakan bagian lembut dan tak terpisahkan dari realitas tersebut (ingat dekatnya Allah swt dengan manusia). Wahyu Qurani menganjurkan dan memberi petunjuk agar manusia yang beriman menjadikan realitas mandiri obyektif sebagai titik tolak dalam berfikir bagi manusia. Dari petunjuk inilah pada hampir semua permulaan Surah Qurani dibuka dengan kalimat Basmalah.
 
Dalam tataran pergumulan pemikiran semenjak Wahyu Qurani diturunkan, di kalangan cerdik-pandai Muslimin berlangsung pertarungan antara dasar pemikiran tradisional manusia yang dibingkai dengan doktrin dan dogama melawan dasar pemikiran Wahyu Quraniyah yang rasional, logis dan dialektis Islami. Dan sejarah peradaban masyarakat Muslimin yang diwariskan kepada generasi sekarang adalah sejarah “teologi Islam”. Teologi adalah penyimpulan pengalaman manusia dalam memahami keberadaan dan tujuan hidup manusia di Bumi dengan mengedepankan ritual pengorbanan diri manusia sebagai pusat dari segalanya yang membuahkan konsepsi pemikiran dalam model fantasi, imajinasi, dugaan dan harapan yang bermuara pada kultivasi terhadap konsepsi pemikiran manusia sendiri. Kultus demikian ini pada gilirannya menjadi tradisi pemikiran manusia yang setiap kali berubah-rubah sebagaimana diceritakan dalam ayat-ayat Qurani mengenai pengenalan para nabi dan rasul terhadap Allah swt.
 
Ketika manusia tidak dapat memecahkan problema hidupnya melalui teologi, manusia maju selangkah melalui penggunaan pemikiran arif-bijaksana yang dikenal melalui tradisi Yunani sebagai Filsafat. Filsafatpun secara mendasar dengan mempergunakan seluruh perangkat logis-rasional pemikiran manusia tidak sanggup memecahkan problematika kehidupan yang dihadapi manusia. Barulah pada paro kedua abad XV-XVI hitungan tahun Gregorian manusia beranjak maju ke pemikiran Sains, yaitu pada zaman setelah para saintis Muslimin meretas jalan bagi perletakkan dasar-dasar sains modern sesuai dengan petunjuk Wahyu Qurani.
Dari coretan sejarah pemikiran sederhana pemikiran manusia di atas kita dapat melihat dan mempertimbangkan kembali: Tepatkah kita menerima Dinul Islam di dalam bingkai-bingkai teologi (theological frame of references)?
 
Dasar-dasar pemikiran Islami yang difirmankan dalam Surah Al-Baqoroh(2) ayat 1-5 dengan tegas menunjukkan bahwa yang dinamakan sebagai manusia beriman kepada Allah swt adalah manusia yang mengimani realitas obyektif yang mandiri dan bukan manusia yang mengimani fantasi, imajinasi, dugaan dan angan-angannya sendiri. Jadi, pada hemat saya Dinul Islam hanya dan hanya akan dapat kita fahami sesuai petunjuk Wahyu Qurani dengan mempergunakan Sains dan bukan teologi dan filosofi. Demikian pula sebaliknya, pengenalan manusia terhadap alam semesta akan menghasilkan sains apabila kesimpulan pengenalannya sesui dengan petunjuk Al-Quran. Dalam hubungan ini psikologi harus menerapkan hukum-hukum Kwantum fisika dan fisika energi tinggi agar sanggup memecahkan problematika kejiwaan manusia. Al-Nafs adalah sebutan bagi medan elektro-magnetik dan medan gravitasi serta medan gaya inti-atom kuat yang mengikat tubuh biologis manusia tidak runtuh menjadi partikel kembali. Karena tubuh manusia yang sungguh sempurna dan indah bentuknya terbuat dari partikel, atom dan molekul yang dihasilkan oleh reaksi inti-atom Hydrogen di pusat-pusat bintang di alam semesta.
 
Wassalam, A.M
 

Posted in Artikel en Gedachten |   Leave a Comment »

Interesan Diskusi Sejarah

February 16, 2009

Re: [Sains_Islami] Berani dan Bernyali utk mengembargo diri sendiri ?
 
Interesan diskusi sejarah,
 
Assalammu’alaikum wr wb,
 
Kata wong Solo “Yo kuwi wolak waliking jaman”. Zaman yang selalu berubah sesuai dengan sitkon masyarakat manusia. Suatu bangsa pada suatu sitkon dan waktu tertentu dapat membangun budayanya yang lebih canggih dari bangunan budaya pendahulunya namun kemudian runtuh berantakan. Generasi bangsa selanjutnya harus menderita kehidupan yang mungkin melarat dan tertindas lebih lama dari yang dialami generasi sebelumnya. Kesemuanya itu adalah merupakan Hukum Kemasyarakatan yang tidak dapat dipisahkan dari Hukum Alam Semesta. Sebab seluruh Alam Semesta itu bergerak maju semakin canggih (berkembang, evolutes). Jika dinamika perkembangan masyarakat manusia dan dinamika perkembangan Alam Semesta akan kita amati betapa saling keterkaitan diantara mereka ini demikian rumit dan canggihnya. Kadang-kadang kita tidak mengerti sendiri, misalnya hubungan antara keruntuhan masyarakat Ankor Wat di Kamboja, yang kini bekasnya diketemukan berkat sensor radar canggih satelit pengamat Bumi, dengan perubahan iklim tropis sekitar beberapa ratus tahun yang lalu. Atau ambillah kebudayaan Inca di Meksiko atau kebudayaan Andes di Chili dll. Demikian pula banyak pertanyaan mengenai keruntuhan masyarakat Sriwijaya di Sumsel, Majapahit di Jawa sebelum bangsa-bangsa Eropa Barat datang membawa kanon dan bedil ngajak “dagang”.
 
Jika dikaji dalam Wahyu Qurani akan kita temukan banyak sekali peringatan-peringatan agar kita manusia ini bertindak dan berbuat serta berfikir menurut Hukum Alam Semesta yang sudah berlaku dan memperhatikan dan mempertimbangkan secara rasional, logis dan dialektis tentang akibat-akibat yang akan dipetik saat sedang berbuat, berfikir dan memutuskan kebijakan (fii dun-ya) dan di masa depan yang jauh (al-ahiroh). Apa yang kita lakukan saat ini akan berakibat kepada generasi kita sendiri di masa depan (dekat dan jauh). Jika hendak mau lebih teliti dapat digunakan Hukum Quantum Entanglement, yang apabila kita merubah arah putar suatu partikel maka nun jauh di sana dengan jarak milyard tahun cahaya terjadi juga perubahan arah putar partikel sejenisnya. Apabila kita bersedia mempertimbangkan segala sesuatu yang kita fikirkan, putuskan dan kemudian kita tindakkan secara rasional, logis dan dialektis Islami maka kemungkinan akibat yang fatal atas ulah kita akan sangat kecil sekali dapat kita derita bersama-sama generasi selanjutnya yang nota bene kita bakal masuk di sorga atau “jannah”.
 
Contoh lagi adalah Coup d’etat yang dipimpin oleh LetJen Kostrad Soeharto di th 1965 dengan membasmi 1-3 juta manusia yang dijadikan tumbal untuk merebut kekuasaan politik atau singgasana kepresidenan RI demi ambisinya dan mewakili kepentingan modal asing (hususnya modal AS dan Belanda, di mana seluruh perusahaan yang telah disita pemerintah RI ketika itu dan dikuasai TNI-AD dikembalikan kepada pemiliknya dan membayar ganti rugi semenjak disita hingga detik pengembalian). Dahulu para pendukungnya yang hingga kini masih menikamti tebaran dollar dan euro dari remukan roti kekayaan Indonesia yang dilahap modal asing “global?” mengkultuskan Soeharto sebagai seorang “ahli strategi yang tercanggih di Indonesia”. Memujinya setinggi langit sebagai pionir pembangunan era baru di Indonesia. Seluruh skenario teori ekonomi dan teori pembangunan yang dilahirkan oleh LEMHANAS zaman itu sekarang sedang kita derita bersama dan juga oleh generasi kita selanjutnya yang telah diramalkan setiap bayi lahir di Indonesia harus dapat menghasilkan ribuan dollar untuk membayar hutang yang dibuat oleh rombongan reyog para pendukung Soeharto yang telah melarikan hasil penjualan dan penggadaian alam tropis negeri beribu pulau kita itu ke luar Indonesia.
 
Mereka semua itu banyak yang mengaku Muslim, Islam, memakai nama Arab, bahkan Soeharto sendiri telah berhaji bersama nyonya Tien-nya (saya dengar dipersilahkan oleh “pelindung kota suci Mekkah” untuk melihat-lihat dalamnya ka’bah) dengan dibimbing oleh pembimbing yang fasih membaca Al-Quranu al-Kariim dan faham Bahasa Arab serta sanggup menguraikan kalimat per-kalimat ayat-ayat Qurani. Namun peringatan-peringatan firman ilahi yang diwahyukan sebagai Wahjyu Qurani tidak digubris dan difahami secara rasional, logis dan dialektis Islami. Firman-firman tersebut hanya dijadikan lips service ketika ada upacara-upacara ritual sholat dan peringatan hari lahir sang jagoan. Dan tindak-tanduk serta ucapan-ucapannya bertentangan dengan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa (ingat interview di dalam pesawat yang menerbangkannya dari Beijing ke Jakarta di th 1990). Bagaimana Bangsa Indonesia dan Republik Indonesia tidak hancur berantakan dan menderita kemelaratan sebagaimana adanya hari ini? Hasil ahir coup d’etat 1 Oktober (menurut pendapat Bung Karno) 1965 oleh kelompok G30S yang dikomandoi oleh Letjen Soeharto sebagai Komandan Kostrad dan dilaksanakan oleh para anak buahnya, baik yang bekas maupun yang masih menjadi, hingga hari ini adalah bertenggernya para preman,spekulan,makelar (bahasa asingnya warlords,speculator,broker) politik di singgasana legislatif, eksekutif dan yudikatif sistim kenegaraan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.
 
Jika kita tengok tidak jauh perbedaan yang ada dalam sejarah dengan pengalaman yang kita alami dewasa ini. RI proklamasi telah runtuh dan gagal dan kini diganti dengan RI coup d’etat TNI-AD. Apa yang bakal terjadi selanjutnya bergantung kepada pemahaman para anak-cucu terhadap jalannya sejarah masyarakatnya sendiri serta bagaimana membangun model masyarakat yang yang menjadi idaman mereka.
 
Wa bi Allahi taufiqu wa al-hidayah, Hu Allahu bi showab
 
Wassalam,
A.M 
 

Posted in Uncategorized |   Leave a Comment »

Islam Hanya Ada Satu Saja

February 16, 2009

Islam Hanya Ada Satu Saja.
 
April 9th, 2008 at 12:53 pm
 
Assalammu’alaikum wr wb,
 
 
Hemat saya, jika kata Islam dimaksudkan sebagai Al-Dinu al-Islam, maka sesungguhnya kategorinya masuk di dalam
kategori ilmu-pengetahuan kealaman atau sains bukan theology (baca Al-Quranu al-Karim dengan tartil dan saksama).
Menurut ayat-ayat Al-Quran, Al-Dinu al-Islam adalah Hukum alam semesta. Seluruh alam semesta lahir, berkembang
dan runtuh menurut hukum dan aturan yang pasti dan tak dapat dihindari. Hukum ini juga berlaku bagi masyarakat
manusia dan pribadi-pribadi manusia. Hukum ini telah dapat dideteksi, diujicoba, dianalisis sehingga diketahui keumuman
dan kekhususan keberlakuan hukum alam semesta ini secara lokal, setempat dan secara menyeluruh. Hukum alam
semesta ini secara mendasar telah dapat diujicoba melalui teori matematika S.W. Hawking et al dengan mempergunakan
model hiphotetis (saya gunakan definisi hipotese demi memberikan ruang kebebasan argumentasi kepada para kritikus
teori, a.l teori “Twistor” dari Roger Penrose PhD) yang dinamakannya sebagai “No Boundary Proposals”.
 
Dalam proposalnya itu S.W. Hawking et al mendasarkan pemikirannya kepada keumuman hukum dasar yang menjadi
prinsip kwantum mekanika yang dikenal sebagai superposisi. Superposisi mekanika klasik ini oleh Richard Fyneman
dirumuskan dalam model matematika kwantum superposisi yang memasukkan semua kemungkinan yang berbeda-beda
dari rata-rata proses kejadian dari awal sampai selesai. Pada galibnya setiap obyek, baik yang klasik maupun kwantum,
selalu berada di suatu keadaan yang menunjukkan letak kedudukannya dan kecepatan dalam ruang. Apabila dalam hal
obyek klasik yang berada dalam suatu keadaan dapat dinyatakan dengan menjelaskannya melalui suatu jumlah satuan
tunggal, maka pada obyek kwantum keadaan keberadaannya lebih diperkaya lagi sebagai jumlah atau superposisi dari
semua kemungkinan yang ada pada keadaan klasik. Prinsip ini dipergunakan dalam pendekatan geometri kwantum gravitasi Eucledian yang diaplikasikan di seluruh alam semesta. Pendekatan geometri kwantum gravitasi ini tidak melibatkan superposisi dari jalan setapak partikel yang berlain
-lainan, tetapi melibatkan proses yang berlain-lainan bagaimana alam semesta berkembang dalam waktu dan membentuk
berbagai geometri ruang-waktu yang dimungkinkan [Jonathan J. Halliwel: “Quantum Cosmology and the Creation of the
Universe” SciAm, Dec.1991].
 
Pada ujicoba simulasi komputer dengan mempergunakan komputer tercanggih saat ini, sebuah team studi yang terdiri dari
Jan Ambjorn dari Niels Bohr Institute Copenhagen, Denmark dan Universiteit Utrecht, Negeri Belanda, Jerzy Jurkiewicz
dari Jagiellonian Institute Krakow, Polandia dan Renate Loll dari Universiteit Utrecht, Negeri Belanda telah dihasilkan
suatu simulasi komputer pendekatan alam semesta melalui kwantum gravitasi geometri Eucledian dengan menyertakan
KAUSALITAS PERTAMA bagi pembangunan alam semesta mengikuti pola pemikiran No Boundary Prosposals yang 
mendefinisikan ruang dan waktu dalam tingkat kesederajatan di mana waktu dinyatakan  sebagai WAKTU SEMU
(immaginair) .Di dalam teknis aplikasi simulasi komputer ini diwujudkan dalam penyertaan sebab struktural dengan
yargon teknisnya “Causal Dynamical Triangulations” pada tingkat yang jauh lebih awal menjelang fluktuasi. Dalam teknis
model ini pada setiap simplex dipasang panah waktu dari masalampau yang mengarah ke masadepan, selanjutnya
diharuskan berlakunya suatu aturan sebab perekatan: tiap dua simplex harus direkatkan bersama sedemikian rupa agar
arah panah waktunya menjadi searah, tidak pernah akan mandeg atau berlari balik arah. Dengan demikian maka ruang
terjaga secara menyeluruh akan bentuk globalnya sepanjang perjalanan waktu, tidak rusak dan pecah berkeping-keping,
terpisah-pisah, serta tidak menjadi “wormhole”. Dalam proses menunggu hasil simulasi dengaan penuh ketegangan dengan berbagai kemungkinan yang terbuka dari ujicoba simulasi komputer tersebut, maka pada suatu hari di tahun 2004
komputer para fisikawan eksperimental tadi memberikan hasil pertama pendekatan dimensi alam semesta dalam satuan
4,02+/-0,1[Jan Ambjorn, Jerzy Jurkiewicz and Renate Loll: “The Selfs Organizing Quantum Universe” SciAm, July
2008].Demikianlah interpretasi yang paling dekat atas firman QS.36 ayat 82 mengenai kalimat “KUN! FAYAKUUN”
secara mantab semakin jelas dan benderang.
 
Karenanya bagi mereka yang mempelajari ilmu-ilmu eksakta akan lebih dekat untuk mampu memahami maksud ayat-
ayat Al-Quran ketimbang yang hanya mempelajari ilmu-ilmu sosial. Sebab ilmu-ilmu sosial tidak dapat dipastikan dengan
suatu teori maupun hyphothese. Ilmu-ilmu sosial, walaupun sekarang diusahakan mempergunakan peralatan ilmu-ilmu
eksakta juga, namun prosentase kesalahan masih sangat besar dan bahkan kadang-kadang ada hal-hal yang tak terbaca
samasekali (studie peristiwa G30S dan Surat Perintah Sebelas Maret 1966). Dalam ilmu sosial masih belum diperoleh
peluang kajiulang dan ujicoba dalam skala masyarakat manusia. Sekalipun suatu pandangan belum dibuktikan oleh
realitas mandiri masyarakat manusia, kebanyakan pandangan fikir seseorang atau suatu kelompok manusia telah diadopsi
secara konsensus sebagai teori yang dapat diaplikasikan tanpa menunggu konfirmasi data kajiulang dan ujicoba. Apabila
masyarakat-masyarak at manusia yang pernah lahir, tumbuh, berkembang dan runtuh boleh dijadikan sebagai model-
model masyarakat percobaan, kajiulang dan ujicoba, maka perolehan data darinya secara faktual sulit dapat dipastikan
adanya, disebabkan terjadinya disintegrasi dan pemusnahan kebudayaan serta registrasi sejarah. Di dalam ilmu eksakta
terkandung selain rasionalitas dan logika pemikiran empiris juga ada kaitan dialektika alamiyah yang menjadi jelujur dalam lompatan kwalitatif pemikiran (baca cerita S.W. Hawking dalam “Brief History of  Time” di Nature). Di dalam Al-Quran
firman-firman yang diwahyukan dalam Surah An-Najm (53) dari ayat 1 s/d ayat 18 memberi petunjuk kepada kita akan permasalahan dialektika alamiyah yang hingga kini masih terus digeluti oleh para ahli matematika teori (Brian Green
menjelaskan dialektika matematik alam semesta dengan jelas dan menarik dalam bukunya “The Fabric of the Cosmos”).
Menurut hemat saya Islam itu hanya ada SATU saja, yaitu yang difirmankan di dalam model Al-Quranu al-Karim dan
diwahyukan kepada rasulullah Muhammad saw. Maksud saya agar kita tidak menjadi bingung sendiri oleh banyaknya cara pendekatan terhadap Islam yang telah dilakukan oleh para ahli Islam, sarjana Muslim dan ‘ulama theologi Islam.
 
Pendekatan terhadap Islam ini tentunya harus ada titik tolaknya, dari mana hendak didekati?
Jika didekati dari pemikiran manusia maka harus dicatat bahwa seringkali manusia mempergunakan titik tolak duga-duga
tanpa dasar faktual (dzhonu) yang di dalam tradisi Yunani dinamakan filosofi. Oleh sebab itu di dalam penyajian obyek
kajian diperlukan ketepatan penggunaan sistematika, symantica, gramatika, estetika, bahasa. Pendekatan filosofis
demikian tidak akan dapat menghindar dari kerangka kerja pemikiran yang bertolak dari kepercayaan terhadap sesuatu
yang supra alami dalam model religi atau agama. Sedangkan sifat-sifat Allah swt dan asma’ul husnaa yang 99 itu sendiri
menunjukkan kemanunggalan yang tidak terjangkau akal, fikiran dan perasaan manusia. Jika didekati dari titik tolak
pengamatan lapangan (empirik) maka kita tidak bisa menduga-duga begitu saja tanpa data faktual, sebab kita
dikonfrontasi dengan bombardemen informasi persepsional melalui berbagai peralatan penginderaan yang ada pada
setiap individu manusia (cobalah ke luar kamar dan menghirup udara di halaman atau kebun atau jalanan dan perhatikan
langit yang gelap penuh bintang-bintang) . Bahkan dalam hal memahami “rasa” yang biasanya menjadi acuan spiritualisme
religius dituntut adanya data-data faktual dari model keberadaannya yang sudah terregistrasi (QS.53:11). Maka adalah
tidak mengada-ada apabila sunnah rasulullah Muhammad saw juga tidak menerapkan firman-firman Allah swt secara
religius, tetapi secara praktis, methodis, didaktis dan strategis sebagai pembumian firman “Iqro’ Bismirobbika al-ladzii
holaq…..”, sehingga terbentuk suatu model masyarakat manusia modern yang BERADAB dengan dasar Konstitusi
Madinah di semenanjung Arabia yang masih biadab.
 
Apabila kita memperhatikan kata per kata hingga mengenal kombinasi huruf-huruf Hijaiyah yang dipergunakan sebagai
akar kata dalam susunan kata dan kalimat firman di dalam Al-Quran maka akan kita temukan petunjuk agar kita
mendekati dari titik tolak di luar diri kita, sebagai manusia. Yaitu bertolak dari realitas mandiri alam semesta, masyarakat
manusia. Dari titik tolak demikian itu kita akan dapat mengumpulkan pengetahaun dan menyusun postulat, hipothese,
teori dan menyimpulkannya ke dalam ilmu pengetahuan yang dapat kita refernsikan kepada realitas mandiri alam semesta
seisinya juga dapat direferensikan kepada firman-firmanb Qurani. Seyogyanya teman-teman yang memiliki basis sains
(ilmu-pengetahuan kealaman) berkerjasama dengan teman-teman yang memiliki basis ilmu-ilmu sosial melakukan studi
Islam dengan bertitik tolak dari realitas mandiri alam semesta. Selanjutnya hasil-hasil pendekatan tersebut dapat
diaplikasikan kedalam studi gejala-gejala sosial yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Muslimin, di dalam
kehidupan nyata keseharian kita pribadi dengan maksud meningkatkan kesadaran manusia biologis ke tingkat kesadaran 
manusia Mukminin, Muhlisin, Muhsinin dan Mutaqin. Ke-empat model kesadaran ini akan mentransformasikan diri kita
menjadi anggota dari suatu masyarakat mahluk ciptaan yang ideal: Kholifatan fii al-ardzh. Polah laku dan pemikiran
manusia tidak bisa dipisahkan dari keterkaitan manusia terhadap alam semesta secara tunggal. Dalam hal ini tampak
kelemahan ilmu-ilmu sosial yang memisahkan obyek kajiannya (manusia individual dan masyarakatnya) dari hukum alam
semesta secara general.
 
Wa bii Allahi taufiqu wa al-hidayah
 
 wassalam,
A.M
 
 

Posted in Bezinning |   Leave a Comment »

Sekadar Renungan di bulan Dzu al-Qo’idah

February 16, 2009

 Assalammu’alaikum wr wb,
      
      
      ” Sekadar Renungan di bulan Dzu al-Qo’idah “
      
      Saat-saat berhaji adalah saat-saat mawas diri, menapaktilasi para ahlul kebijakan dari zaman ke zaman. Diri ini terlalu tidak berarti bila harus mengemban Rohamah dan Hidayah yang diturunkan bagai turunnya cahaya alam semesta. Dalam renungan pribadi kali ini saya hanya mampu menyampaikan “rasa” seorang awam yang hingga detik ini masih tetap bodoh.
      
      Wa bi Allahi taufiqu wa al-hidayah wassalammu’alaikum wr wb,
      A.M 
      
      
      
      Sujud mandi cahaya
      
      Di lantai tertinggi
      Sholat, makmum imam murni sejati
      Berkiblat tabir benderang cahaya kristal mutiara, mandiri
      Berselimut ihrom firman-firman Qurani
      Yang melampungkan diri di atas tirta plasma Karimah
      Yang mengalir lamban gemercik ramah
      Akbar Allah
      Akbar Allah
      Akbar Allah
      
      Dituntun diriku meniti lantai bertingkat, menjulang
      Melampaui fantasi kerdil manusia, merentang
      Melangkahi imajinasi cupet manusia, melingkup
      Mengatasi halang-rintang dun-ya dan ahirahpun sanggup
      
      Dibimbing diriku menjelajah kebun terhampar, seluas
      Alam raya berdandan warna cahaya, sederas
      Tirta mancur menggapai embun keheningan, syahdu
      Seindah kejujuran pribadi dalam ilmu
      
      Di hadapan tabir tembus cahaya
      Sholat, dibelakang imam murni sejati
      Membaca al-Fatihah sejelas sinar seribu surya, berseri
      Berlagu dhandhang gulo padhepokan wukir Rahmani
      Menggelombang menyentuh setiap Qolbi
      Menggaungkan nikmat syukur ihlas semata
      Alhamdulillah
      Alhamdulillah
      Alhamdulillah
         
      
      A.M 14-11-2008
 
 
      Apa Yang Terjadi
      
      Aku jalani padang luas berkerikil tajam menghunjam tanpa alas
      Kering-kerontang sejuk kepanasan di antara raksasa granitcadas
      Makin mendaki dan mendaki, melelahkan tak kurasa
      Hanya berjalan dan berjalan, mengarungi daratan bekas samudera
      Hingga kucapai suatu ketinggian.
      
      Padaku sepanjang tangan kanan diulurkan
      Dan diangkat pribadiku menerobos gerbang terbuka dan terindah dalam sekejap kesan
      Diperkenalkan dirinya hamba tak berarti, padaku
      Semua yang hadir berbalut ihrom putih menyalami satu persatu
      Dalam pandangan lurus, tak tergoyah matakepalaku
      Telingaku sunyi, dilanda gelombang suara tigabelasmilyar tujuhratusjuta tahun sekejap saja
      Dadaku hanya mampu terbuka selebar-lebarnya
      Menerima segala yang dianugerahkan mengikuti kadar dan kehendak semata.
      
      Sebagaimana adanya diriku, ayah dan ibuku, saudara-saudara dan keluarga
      Jauh nun di sana di mana mimpi dan cita-cita kulepas ke langit lazuardi
      Hingga detik inipun masih belum kufahami
      Pada diriku apa sesungguhnya yang telah terjadi
      
 
      
      A.M 02-03-2008 
Posted in Uncategorized | Leave a comment